รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE
2 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE
3 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE
4 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE
5 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE
6 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE
7 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE
8 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE
9 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE
10 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE
11 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE
12 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE
13 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE
14 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE
15 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE
16 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE
17 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE
18 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE
19 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE
20 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE
21 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE
22 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE
23 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE
24 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE
25 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE
26 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE
27 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.