รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE
2 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE
3 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
4 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE
5 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE
6 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE
7 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
8 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE
9 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE
10 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE
11 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE
12 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE
13 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
14 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE
15 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE
16 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE
17 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE
18 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE
19 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE
20 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE
21 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
22 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE
23 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE
24 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE
25 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE
26 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE
27 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE
28 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE
29 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE
30 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE
31 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE
32 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE
33 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.