รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5972067 นายปรมัตถ์ เตยจังหรีด  INFORMATION SCIENCE10
2 B5970216 นายคุณานนต์ เรียนชอบ  INFORMATION SCIENCE40
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  N/A10
4 B6235864 นายพลวัชร ยิ่งยง  N/A10
5 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  N/A10
6 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  N/A10
7 B6220198 นายภาคภูมิ รื่นฤดี  N/A10
8 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  N/A10
9 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  N/A10
10 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  N/A10
11 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  N/A10
12 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
13 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
15 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
16 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
17 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
18 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
19 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
20 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
21 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
22 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
23 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
24 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
26 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
27 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
28 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
29 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
30 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
31 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
32 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING10
38 B6236021 นายธัชพล เงาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6132996 นายวิธวินท์ เดชบำรุง  PE10
40 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
41 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
42 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
43 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
44 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
45 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering10
46 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
47 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Geological Engineering10
48 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
49 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
50 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
51 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
52 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
53 B6235826 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A10
54 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.