รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5515493 นางสาวรัตนาพร นวลกลาง  ChemE10
2 B5538478 นางสาวพรรณิดา สนลี  CME10
3 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด  PE10
4 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE10
5 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE10
6 B5605286 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วหนอง  PE10
7 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ  PE10
8 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
9 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา  PE10
10 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE10
11 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE10
12 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์  PE10
13 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์  PE10
14 B5805785 นายธีรเมธ สนิท  CPE10
15 B5710034 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์พันธ์  Metallurgical Engineering10
16 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล  Metallurgical Engineering10
17 B5709984 นางสาวสุวรรณ พนะสัน  Metallurgical Engineering10
18 B5619887 นายณัฐพงษ์ เนาว์อยู่คุ้ม  Metallurgical Engineering10
19 B5622405 นายเปาซี แวดือราแม  Metallurgical Engineering10
20 B5618965 นายอลงกรณ์ พุ่มบุตร  Metallurgical Engineering10
21 B5620944 นายปณวัตร วิชัยวงษ์  Metallurgical Engineering10
22 B5612031 นายศุภชัย แพงพา  Metallurgical Engineering10
23 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์  Metallurgical Engineering10
24 B5531363 นางสาวนิสารัตน์ เสียงใหม่  Environmental Engineering10
25 B5611089 นางสาวนิโรบล โตแปลก  Environmental Engineering10
26 B5601677 นางสาวชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี  Environmental Engineering10
27 B5521043 นางสาวศิริกมล ประโมทาติ  Environmental Engineering10
28 B5622207 นางสาวณัฐสิมา เศษบุบผา  Environmental Engineering10
29 B5700462 นางสาวพิชญาภา ศรีบุตร  Environmental Engineering10
30 B5608492 นางสาวฐิติรัตน์ อยู่คง  Environmental Engineering10
31 B5602377 นางสาวอัญมณี ฤทธิ์รุ่ง  Environmental Engineering10
32 B5617296 นางสาวปาริชาติ พลตื้อ  Environmental Engineering10
33 B5607174 นางสาววิรังรอง อะพินรัมย์  Environmental Engineering10
34 B5605507 นางสาวจุฑามาศ พลเรือง  Environmental Engineering10
35 B5612208 นางสาวหนูรินทร์ อินทรศรี  Environmental Engineering10
36 B5610051 นางสาวดุจฤดี สมปัญญา  Environmental Engineering10
37 B5531271 นางสาววรรณวิสา อ่อนสา  Environmental Engineering10
38 B5518531 นางสาวเจษราภรณ์ ขันทะม่วง  Environmental Engineering10
39 B5605835 นางสาวณัฐญา แก้วดวงดี  Environmental Engineering10
40 B5612307 นางสาวสุธิตา โทรัตน์  Environmental Engineering10
41 B5536276 นางสาวอัญมณี บุตรพุฒ  Environmental Engineering10
42 B5605613 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ  Environmental Engineering10
43 B5624812 นางสาวปัทมาวดี ชวนนอก  Environmental Engineering10
44 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์  Environmental Engineering10
45 B5718023 นายสุรวุท เทียกทุม  Environmental Engineering10
46 B5604180 นายปรเมศวร์ แหตขุนทด  Environmental Engineering10
47 B5519613 นายวริศ รัตนจันทร์  Environmental Engineering10
48 B5536979 นายนฤเทพ วชิรมาตุรงค์  Environmental Engineering10
49 B5525782 นายโกศล โภคาเทพ  Environmental Engineering10
50 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช  Environmental Engineering10
51 B5542468 นายวทัญญู เพียงกระโทก  Environmental Engineering10
52 B5624003 นายอำนาจ ครเกษม  Environmental Engineering10
53 B5539710 นายณัฐพงศ์ อุดม  Environmental Engineering10
54 B5426393 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน  Environmental Engineering10
55 B5801435 นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
56 B5822867 นางสาวพัชราพรรณ ผะใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
57 B5709939 นางสาวจิรัฐติกาล ประยูรสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
58 B5812219 นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
59 B5608959 นางสาวเพียงตา ปีแหล่  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
60 B5605576 นางสาวโชติกา พันธ์จำนงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
61 B5828456 นางสาวตรีทิพยนิภา สุภรัตน์ธนกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
62 B5618804 นางสาวอารีรัตน์ กัลสุมาโส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
63 B5621873 นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
64 B5713578 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
65 B5604944 นางสาวเดือนเต็ม จันทะวงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
66 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
67 B5822843 นางสาวนิรัตน์ชา ยะชะระ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
68 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
69 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
70 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
71 B5817542 นางสาวพรรณเพ็ญ คำแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
72 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
73 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
74 B5609499 นางสาวสมฤทัย อ่อนตา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
75 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
76 B5608430 นายนำพล ขุนทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
77 B5711659 นายประกาศิต สาลีสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
78 B5617777 นายรัฐพงษ์ บางทับ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
79 B5828371 นายภาณุวัฒน์ เขตจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
80 B5617166 นายณัฐสกนธ์ บุญเสนา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
81 B5827701 นายวสุพล วิบุลศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
82 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
83 B5611966 นายวิศรุต แผ่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
84 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
85 B5617173 นายศุภวิชญ์ ลอยประโคน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
86 B5606153 นายพงศธร เสือบัว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
87 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
88 B5624454 นายศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
89 B5606559 นายไชยยศ อูลลาห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
90 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์  Agricultural and Food Engineering10
91 B5610150 นางสาวศิริพร วงค์ชาชม  Agricultural and Food Engineering10
92 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
93 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
94 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า  Agricultural and Food Engineering10
95 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering10
96 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม  Agricultural and Food Engineering10
97 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี  Agricultural and Food Engineering10
98 B5700394 นายภานรินทร์ เเสงไชยราช  Agricultural and Food Engineering10
99 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล  Agricultural and Food Engineering10
100 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร  Agricultural and Food Engineering10
101 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering10
102 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
103 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering10
104 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
105 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง  Agricultural and Food Engineering10
106 B5720842 นายกฤษดา หวานดี  Agricultural and Food Engineering10
107 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
108 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
109 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering10
110 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง  Agricultural and Food Engineering10
111 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม  Agricultural and Food Engineering10
112 B5811373 นางสาวปภัทณดา สุจิตตัง  Agricultural and Food Engineering10
113 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
114 B5616497 นางสาวชนาภัทร อบมาลี  Agricultural and Food Engineering10
115 B5616466 นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิรณ  Agricultural and Food Engineering10
116 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์  Agricultural and Food Engineering10
117 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
118 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ  Agricultural and Food Engineering10
119 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
120 B5611195 นางสาวจารุวรรณ ภูมิเขต  Agricultural and Food Engineering10
121 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล  Agricultural and Food Engineering10
122 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล  Agricultural and Food Engineering10
123 B5507993 นางสาวเมวิกา สมบัติไทย  Agricultural and Food Engineering10
124 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering10
125 B5705016 นางสาววัชรมน ชัยชนะ  Agricultural and Food Engineering10
126 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน  Agricultural and Food Engineering10
127 B5709649 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเครือกลาง  Agricultural and Food Engineering10
128 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
129 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
130 B5719365 นางสาวแอนนา บุญทม  Agricultural and Food Engineering10
131 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
132 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ  Agricultural and Food Engineering10
133 B5608508 นายวัชรพล พลศรี  Agricultural and Food Engineering10
134 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง  Agricultural and Food Engineering10
135 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล  Agricultural and Food Engineering10
136 B5543373 นายณภัทร คงยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
137 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
138 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME10
139 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร  ME10
140 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME10
141 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร  ME10
142 B5538638 นายสุรยุทธ รุณเกตุ  ME10
143 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย  ME10
144 B5804559 นายกฤตกร วงศ์ศรี  ME10
145 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์  ME10
146 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์  ME10
147 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME10
148 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ  ME10
149 B5716661 นายรพาษิณ เกตุสุวรรณ์  ME10
150 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME10
151 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน  ME10
152 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME10
153 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา  ME10
154 B5720286 นางสาวลดาวัลย์ ก้อนแก้ว  GT10
155 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี  GT10
156 B5615834 นายอนุสรณ์ ชูนิล  GT10
157 B5445875 นายโชคทวี ศรีสวัสดิ์  MAE10
158 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก  Automotive Engineering10
159 B5543083 นายอัครพนธ์ วงศ์จิรานุวัฒน์  Automotive Engineering10
160 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering10
161 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ  Automotive Engineering10
162 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์  Automotive Engineering10
163 B5700189 นายทรงศักดิ์ ศรีคุณ  Automotive Engineering10
164 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering10
165 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering10
166 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
167 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
168 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
169 B5532872 นายนรเศรษฐ์ บุญลือ  Automotive Engineering10
170 B5618422 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Automotive Engineering10
171 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์  Automotive Engineering10
172 B5707935 นางสาวศิรินันท์ กลั่นสระน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
173 B5432110 นางสาวอาริสา มาหะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B5719266 นายอัซฟัร เจ๊ะนิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
175 B5710256 นายณัฐพล ร่วมพรภาณุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
176 B5707843 นายธีรวัติ ศรีประโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
177 B5702275 นายชาญชัย พึ่งวิรวัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
178 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
179 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล  MAE10
180 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
181 B5612840 นางสาววาสนา สัตตารัมย์  MAE10
182 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า  MAE10
183 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช  MAE10
184 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
185 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
186 B5600229 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง  MAE10
187 B5714711 นางสาวณัฐธิดา ถิ่นวงษ์แพง  MAE10
188 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
189 B5808731 นายทินกร ทองพ่วง  MAE10
190 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว  MAE10
191 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE10
192 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้  MAE10
193 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
194 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม  MAE10
195 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
196 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
197 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว  MAE10
198 B5604494 นางสาวณัฐธิดา ปัจโต  Geological Engineering10
199 B5714520 นางสาววรรณธนี สิงห์จันทึก  Geological Engineering10
200 B5720927 นางสาวธิดารัตน์ อร่ามศรี  Geological Engineering10
201 B5706662 นายปุรินทร์ คะสุวรรณ  Geological Engineering10
202 B5720569 นายทอมสันต์ ภาระไพร  Geological Engineering10
203 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน  Geological Engineering10
204 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย  Geological Engineering10
205 B5715091 นางสาวณัฐริกา มาลาฤทธิ์  IE10
206 B5704248 นางสาวเคียงใจ นิลสุวรรณ์  TOOL ENGINEERING10
207 B5709403 นางสาวศุภาสินี บำรุงกูล  TOOL ENGINEERING10
208 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING10
209 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม  TOOL ENGINEERING10
210 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING10
211 B5707515 นางสาวธนพร เพียงเกษ  TOOL ENGINEERING10
212 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ  TOOL ENGINEERING10
213 B5704729 นางสาวฉัตรฤดี เกิดกลาง  TOOL ENGINEERING10
214 B5802418 นางสาวจัตตุมาศ ผลสนอง  TOOL ENGINEERING10
215 B5812318 นายณัฐภูมิ บุญวิเศษ  TOOL ENGINEERING10
216 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ  TOOL ENGINEERING10
217 B5810376 นายปัญญา แคนนอก  TOOL ENGINEERING10
218 B5710683 นายณชนก ละออเพชรพันธุ์  TOOL ENGINEERING10
219 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์  TOOL ENGINEERING10
220 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย  TOOL ENGINEERING10
221 B5800209 นางสาวกนกกร คงระกำ  CE10
222 B5822935 นางสาวปฐมา ด้วงคง  CE10
223 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก  CE10
224 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม  CE10
225 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข  CE10
226 B5814145 นางสาวอุษา ผลนา  CE10
227 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข  CE10
228 B5806300 นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์  CE10
229 B5818495 นางสาวณัฐธิดา หุ้ยน้ำ  CE10
230 B5406319 นางสาวภัสวรา ภู่ระย้า  CE10
231 B5824328 นางสาวกานต์สินี รัตนธรรมกุล  CE10
232 B5805884 นางสาวนุชรี ต้นวงศ์  CE10
233 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า  CE10
234 B5809943 นางสาววาสนา ไชยสิทธิ์  CE10
235 B5818693 นางสาวสุพรวีร์ บุรุษวยากรณ์  CE10
236 B5818303 นางสาวภัทรสุดา สีลาจันทร์  CE10
237 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์  CE10
238 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา  CE10
239 B5824601 นางสาวกัลยกร อ่อนคำ  CE10
240 B5801794 นางสาวสวรินทร์ ชวดคำ  CE10
241 B5808892 นางสาวณัฐนิช ผานาค  CE10
242 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล  CE10
243 B5818600 นางสาวสุดารัตน์ สายบุตร  CE10
244 B5802685 นางสาวจุรีรัตน์ มีเจ้ย  CE10
245 B5824977 นางสาวจิราพร เกิดศิริ  CE10
246 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์  CE10
247 B5801138 นางสาวณัฐ์ฐนันท์ ฤทธาพรหม  CE10
248 B5803729 นางสาวศศิธร คงเพียรธรรม  CE10
249 B5818457 นางสาวปาลินี สายโสภา  CE10
250 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE10
251 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์  CE10
252 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร  CE10
253 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ  CE10
254 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม  CE10
255 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ  CE10
256 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE10
257 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย  CE10
258 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี  CE10
259 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE10
260 B5800193 นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี  CE10
261 B5812127 นายณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล  CE10
262 B5804931 นายพรหมมินทร์ มะโนจันทร์  CE10
263 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี  CE10
264 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี  CE10
265 B5823840 นายเมธัส ศักดาญาภรณ์  CE10
266 B5800803 นายจักรพันธ์ เจริญกุลวัฒนะ  CE10
267 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา  CE10
268 B5803866 นายพัดยศ โคตรมา  CE10
269 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต  CE10
270 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ  CE10
271 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ  CE10
272 B5803187 นายอาทิตย์ ชาญป้อม  CE10
273 B5818273 นายปฐวี ศรีจันทร์  CE10
274 B5806058 นายพงศ์ภูมิ สัมมัตถะ  CE10
275 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์  CE10
276 B5824120 นายเรวัติ คงชาตรี  CE10
277 B5811830 นายพิพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์  CE10
278 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง  CE10
279 B5824878 นายอภิวัฒน์ สิงห์ผง  CE10
280 B5804498 นายชัยวัฒน์ สืบวัฒนศิลป์  CE10
281 B5810048 นายไวทยา คันสร  CE10
282 B5812929 นายภูบดินทร์ ภูคากัน  CE10
283 B5823802 นายทศพล จิตอำมาตย์  CE10
284 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ  CE10
285 B5800186 นายภูมีน คำวงศ์  CE10
286 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ  CE10
287 B5818372 นายพรชัย จันทรบุตร  CE10
288 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์  CE10
289 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล  CE10
290 B5818228 นายอภิวัฒน์ สอนกล้า  CE10
291 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด  CE10
292 B5818648 นายสัพพัญญู วงค์ฝั้น  CE10
293 B5825660 นายกิตติพศ เพชรฎา  CE10
294 B5824182 นายอนาวิล นาเอก  CE10
295 B5805334 นายชนาธิป ทัพธานี  CE10
296 B5802869 นายธนกร บุญหล้า  CE10
297 B5806522 นายนิพิฐพนธ์ อัครวงษ์  CE10
298 B5824632 นายทวีสิน สาระพล  CE10
299 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน  CE10
300 B5812332 นายสิรพัชร ศรีคำบล  CE10
301 B5824953 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณทิพย์  CE10
302 B5812547 นายพงศ์พล แสงตา  CE10
303 B5810420 นายชยณัฐ ทองนพคุณ  CE10
304 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  CE10
305 B5818419 นายเมธี สุขภูตานันท์  CE10
306 B5807598 นายนิธิ ชาวสมุน  CE10
307 B5818587 นายภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง  CE10
308 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร  CE10
309 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์  CE10
310 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา  CE10
311 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ  CE10
312 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน  CE10
313 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา  CE10
314 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม  CE10
315 B5805716 นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม  CE10
316 B5808793 นายจักรายุทธ เทพแพง  CE10
317 B5809110 นายสุเมธา ก้อนทอง  CE10
318 B5803026 นายสุทธิพงษ์ ยิ่งนอก  CE10
319 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย  CE10
320 B5818686 นายวงศกร ปทุมรังสรรค์  CE10
321 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE10
322 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน  CE10
323 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม  CE10
324 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE10
325 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน  CE10
326 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา  CE10
327 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE10
328 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง  CE10
329 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม  CE10
330 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
331 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู  CE10
332 B5808212 นายภาสกร ทองคำ  CE10
333 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน  CE10
334 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย  CE10
335 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล  CE10
336 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ  CE10
337 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง  CE10
338 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE10
339 B5803590 นายสุรพล พุดหอม  CE10
340 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
341 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต  CE10
342 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CE10
343 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ  CE10
344 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE10
345 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์  CE10
346 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง  CE10
347 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค  CE10
348 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์  CE10
349 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห  CE10
350 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE10
351 B5928279 นายวิศรุต จุลพันธ์  CE10
352 B5820870 นางสาวปัญญาพร ค้ำชู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
353 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
354 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
355 B5824106 นางสาวสิริมา ต่อติด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
356 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
357 B5820665 นางสาววินท์นิศา พุฒิธัญลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
358 B5820634 นางสาวพนิตา วัฒนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
359 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
360 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
361 B5805501 นางสาวณัฐชา คงงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
362 B5820733 นางสาวอนุสรา เทียมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
363 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
364 B5801770 นางสาวกิตติมา ทานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
365 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
366 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
367 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
368 B5820627 นายวงศกร โอมฤก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
369 B5809929 นายกิตติ จริยามา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
370 B5820702 นายกิตติทัต สิทธิขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
371 B5820597 นายพลเชษฐ์ ภีระวงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
372 B5811946 นายอนุชา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
373 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
374 B5820764 นายจักริน ประพันธ์ศิริกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
375 B5825912 นายจักรกฤษณ์ วรรณุทัศน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
376 B5820603 นายวรวิช โชติพรภากร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
377 B5820887 นายพชรพล สุทธินันท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
378 B5820580 นายพชร สำเริงรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
379 B5820610 นายสัณหณัฐ สาทิพจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
380 B5800285 นายจักรพรรดิ์ เสโส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
381 B5820641 นายกฤษดา ศรีเรืองรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
382 B5817207 นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
383 B5825455 นายสุรสีห์ จันทร์สุริยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
384 B5823864 นายวัชรินทร์ เพิ่มผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
385 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
386 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
387 B5826179 นายอภิรัชต์ ทรัพย์ไพบูลย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
388 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
389 B5820658 นายประชัน มหาอุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
390 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
391 B5820696 นายรัฐพล สืบสิงห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
392 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
393 B5823918 นายวิทย์ทานุ สุภาอิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
394 B5804900 นายวีระชัย วัฒนาธัญพิศิษฐ์  Electronic Engineering10
395 B5418800 นางสาวพรสุดา พันธ์จำนงค์  PE40
396 B5509799 นางสาวศิริธร ชัยเทพ  Environmental Engineering40
397 B5531806 นายจักรกฤษ ลูปคม  GT40
398 B5623921 นายฟาริศ ล๊ะหมาด  ME40
399 B5512638 นางสาวประภาพร สุขศรี  Environmental Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.