รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering
2 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering
3 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering
4 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering
5 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering
6 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering
7 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering
8 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering
9 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering
10 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชธนานุสรณ์  Mechatronics Engineering
11 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering
12 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering
13 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering
14 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering
15 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering
16 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering
17 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering
18 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering
19 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ  Mechatronics Engineering
20 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering
21 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering
22 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering
23 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering
24 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering
25 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering
26 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering
27 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering
28 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย  Mechatronics Engineering
29 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering
30 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering
31 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering
32 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว  Mechatronics Engineering
33 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.