รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE
2 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE
3 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE
4 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE
5 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE
6 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE
7 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE
8 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE
9 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE
10 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE
11 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE
12 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE
13 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE
14 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE
15 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE
16 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE
17 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE
18 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE
19 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE
20 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE
21 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE
22 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE
23 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE
24 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
25 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.