รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE
2 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE
3 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
4 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
5 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE
6 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE
7 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE
8 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE
9 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE
10 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE
11 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE
12 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
13 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE
14 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE
15 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE
16 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE
17 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE
18 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE
19 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE
20 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE
21 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE
22 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE
23 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE
24 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE
25 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
26 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE
27 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE
28 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE
29 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE
30 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE
31 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE
32 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE
33 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.