รายชื่อนศ.
รายวิชา523232 : OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
2 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
3 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
4 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
5 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
6 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
7 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
8 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
9 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
10 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
11 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
12 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
13 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
14 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
15 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
16 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
17 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
18 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
19 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
20 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
21 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
22 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
23 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
24 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
25 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
26 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
27 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
28 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
29 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
30 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
31 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
32 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
33 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
34 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
35 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
36 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
37 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
38 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
39 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
40 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
41 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
42 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
43 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
44 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
45 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.