รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
2 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
3 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
4 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
5 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
6 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
7 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
8 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
9 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ นักศึกษาแจ้งจบ EE10
10 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
11 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
12 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
13 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
14 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
15 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
16 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
17 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
18 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
19 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
20 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
21 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
22 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
23 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
24 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
25 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
26 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
27 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
28 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
29 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
30 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
31 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE10
32 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
33 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
34 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด นักศึกษาแจ้งจบ EE10
35 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.