รายชื่อนศ.
รายวิชา535469 : OPTIMIZATION TECHNIQUES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5911639 นางสาวเจนจิรา เงางาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B5912643 นายอดิศร บึงมุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B5922611 นางสาวสุภาพรรณ สารสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B5912582 นางสาวพลอยไพลิน รุประมาณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.