รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5853328 นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5850341 นางสาวสุพัตรา นิติสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5850310 นางสาวรุ่งนภา อ่างบุญตา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5850167 นายปิติพงษ์ คำปิตะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5850594 นางสาวปราถนา ปาละพล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5850082 นางสาวประภาศรี เทียมวงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5850402 นายบุญฤทธิ์ สีลาขวา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5850440 นางสาวนวรัตน์ ตวงดอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5850327 นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5850389 นางสาวชฎาพร ไชยพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5850655 นางสาวกันติมา มีเจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5800650 นางสาวแพรวดารา เทียมเกาะ  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด  MAE10
14 B5818129 นายอภิชาติ อักวะรัง  EE10
15 B5604289 นางสาวสุรีย์พร สิงห์วี  ChemE40
16 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
17 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME10
18 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
19 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering10
21 B5826094 นางสาวศรัณญา มะคงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
22 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME10
23 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด  MAE10
24 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME10
25 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME10
26 B5819997 นางสาวฝนทิพย์ จันจำรัส  IE10
27 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME10
29 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME10
31 B5805501 นางสาวณัฐชา คงงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B5816880 นายชินวัตร ตั้งชูสกุลชาติ  TCE10
33 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
35 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME10
36 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
37 B5803651 นางสาวจตุรพร เชืองเต็ม  Transportation Engineering And Logistics10
38 B5912117 นายคุณัชญ์ หงษ์นคร  ChemE10
39 B5814282 นางสาวขนิษฐา คงราศรี  MAE10
40 B5809929 นายกิตติ จริยามา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME10
42 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.