รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808373 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ  Geological Engineering10
2 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
3 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering10
4 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE10
5 B5825462 นางสาวกฤชยา อุปปาจันโท  Geological Engineering10
6 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME10
8 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME10
9 B5612871 นางสาวกวินทิพย์ หลงใจคอย  MAE10
10 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering10
11 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE10
12 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง  Metallurgical Engineering10
13 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว  ME10
14 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล  ME10
16 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME10
17 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE10
18 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering10
19 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
20 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
21 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE10
22 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5822461 นางสาวกิติภรณ์ ตาคำ  Geological Engineering10
24 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
25 B5613564 นายขจรยศ คุ้มตลอด  Automotive Engineering10
26 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering10
27 B5822584 นางสาวขวัญจิตร ดีแป้น  Geological Engineering10
28 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering10
29 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
30 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering10
32 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE10
33 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering10
34 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering10
35 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME10
36 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering10
37 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME10
38 B5814671 นายจิรพงศ์ แจ่มฟ้า  ME10
39 B5822522 นายจิรวัฒน์ แจ่มทุ่ง  Geological Engineering10
40 B5826063 นายจิรวัฒน์ คำสกุลวัฒนา  MAE10
41 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering10
42 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว  Geological Engineering10
43 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE10
44 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
45 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering10
46 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
47 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE10
48 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
49 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก  ME10
50 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง  ME10
51 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE10
52 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์  ME10
53 B5717163 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  PE10
54 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ  Geological Engineering10
55 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE10
56 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์  Environmental Engineering10
57 B5815210 นายชาญณรงค์ พลศรี  MAE10
58 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering10
59 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering10
60 B5812417 นางสาวฐิติกานต์ สุดตลอด  Geological Engineering10
61 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์  ME10
62 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร  MAE10
63 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา  ME10
64 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข  Geological Engineering10
65 B5815982 นายณภัทร บุญแซม  ME10
66 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
67 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
68 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE10
70 B5707195 นางสาวณัฐธิดา ต่างสันเทียะ  Environmental Engineering10
71 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ  Geological Engineering10
72 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
73 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME10
74 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม  Metallurgical Engineering10
75 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering10
76 B5818952 นายณัฐพงษ์ อุไชย  Automotive Engineering10
77 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME10
78 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก  MAE10
79 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME10
80 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร  ME10
81 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering10
82 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป  AERONAUTICAL ENGINEERING10
83 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ  Metallurgical Engineering10
84 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด  ME10
85 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร  MAE10
86 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering10
87 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering10
88 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
89 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม  ME10
90 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering10
91 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก  Geological Engineering10
92 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME10
93 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME10
95 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล  Metallurgical Engineering10
97 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา  MAE10
98 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
99 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering10
100 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME10
101 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering10
102 B5815692 นายธนบดี ทองเสน  ME10
103 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ  Metallurgical Engineering10
104 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering10
105 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME10
107 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering10
108 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์  ME10
109 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล  CE10
110 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME10
111 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME10
112 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล  ME10
113 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
114 B5822744 นางสาวธิภาพร แถมจำเริญ  Geological Engineering10
115 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
116 B5822737 นายธีรภัทร์ ชาญตระกูล  Geological Engineering10
117 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา  Metallurgical Engineering10
118 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering10
119 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา  Metallurgical Engineering10
120 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
122 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์  Automotive Engineering10
123 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี  ME10
124 B5711253 นางสาวธีร์ธิดา โทนสังข์อินทร์  Automotive Engineering10
125 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE10
126 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME10
127 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering10
128 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก  ME10
129 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
130 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน  Metallurgical Engineering10
131 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ  Geological Engineering10
132 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering10
133 B5822683 นางสาวนัฐปสรณ์ ศรีอวน  Geological Engineering10
134 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท  CE10
135 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering10
136 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
137 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์  ME10
138 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ  ME10
139 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
140 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
141 B5803835 นายนิติธร เส็งนา  Metallurgical Engineering10
142 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม  ME10
143 B5706327 นายนิทรรศน์ เกิดผิวดี  MAE10
144 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
145 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE10
146 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ  Geological Engineering10
147 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME10
148 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง  Automotive Engineering10
149 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
150 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์  Automotive Engineering10
151 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
152 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME10
153 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
154 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์  ME10
155 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering10
156 B5815678 นายปฐวี พนินทร์  ME10
157 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
158 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering10
159 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
160 B5808311 นายปรัชญา โสภา  Geological Engineering10
161 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME10
162 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
163 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
164 B5706037 นางสาวปัทมา ล้อมกลาง  Environmental Engineering10
165 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด  Metallurgical Engineering10
166 B5800407 นายปิยวัฒน์ อภิชัยบุคคล  Geological Engineering10
167 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
168 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE10
169 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering10
170 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี  Metallurgical Engineering10
171 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering10
173 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข  CE10
174 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering10
175 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
176 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
177 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
178 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME10
179 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME10
180 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง  PE10
181 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
182 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering10
183 B5809714 นายพัชรพล บัวภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
184 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
185 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน  Metallurgical Engineering10
186 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์  Metallurgical Engineering10
187 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์  Automotive Engineering10
188 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
189 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE10
190 B5809394 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  Geological Engineering10
191 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา  Geological Engineering10
192 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
193 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
194 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์  Geological Engineering10
195 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
196 B5825974 นายพีรณัฐ ธนสุนทรสุทธิ์  EE10
197 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
198 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ  ME10
199 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering10
200 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering10
201 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
202 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
203 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์  MAE10
204 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น  Agricultural and Food Engineering10
205 B5710447 นางสาวภัทรวดี แจ่มดวง  MAE10
206 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering10
207 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
208 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME10
209 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
210 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering10
211 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME10
212 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล  MAE10
213 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
214 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
215 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
216 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์  ME10
217 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
218 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME10
219 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย  ME10
220 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering10
221 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME10
222 B5805075 นางสาวมัลลิกา ฉายมะเริง  Geological Engineering10
223 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering10
224 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
225 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME10
226 B5822577 นางสาวยุรพิน ปิ่นทอง  Geological Engineering10
227 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering10
228 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
229 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
230 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา  CE10
231 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering10
232 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME10
233 B5719990 นางสาวราตรี ขนาดกลาง  MAE10
234 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง  ME10
235 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
236 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
237 B5822508 นายวงศกร การสมชิต  Geological Engineering10
238 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
239 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME10
240 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering10
241 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี  MAE10
242 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering10
243 B5822423 นายวรพล จุลสม  Geological Engineering10
244 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ  ME10
245 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย  MAE10
246 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์  ME10
247 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering10
248 B5804313 นายวรวุฒิ ป้องนาลา  Geological Engineering10
249 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
250 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ  MAE10
251 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
252 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
253 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์  ME10
254 B5703678 นางสาววราริณ ทับทะมาตย์  MAE10
255 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering10
256 B5805051 นายวัชรพล พันจะโป๊ะ  ME10
257 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์  ME10
258 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering10
259 B5821587 นายวัศพล สุฐิติวนิช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
260 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE10
261 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
262 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด  MAE10
263 B5827350 นางสาววาสนา ชาติบัวใหญ่  MAE10
264 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering10
265 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
266 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE10
267 B5806652 นายวิริยะ จันทนา  ME10
268 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME10
269 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering10
270 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME10
271 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา  ME10
272 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว  ME10
273 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME10
274 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
275 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์  Geological Engineering10
276 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี  Metallurgical Engineering10
277 B5821440 นายศรุติ ยืนยง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
278 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering10
279 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง  MAE10
280 B5805730 นางสาวศิริกานต์ แก้วดิษฐ์  Geological Engineering10
281 B5809455 นางสาวศิริลักษณ์ ค้าขาย  Geological Engineering10
282 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
283 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering10
284 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
285 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน  Automotive Engineering10
286 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
287 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม  ME10
288 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง  Automotive Engineering10
289 B5707065 นายศุภชัย รักเสน  Environmental Engineering10
290 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน  Geological Engineering10
291 B5802432 นายศุภนันท์ ศรีจันทร์  Geological Engineering10
292 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
294 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข  ME10
295 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
296 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
297 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering10
299 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา  Metallurgical Engineering10
300 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME10
301 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME10
302 B5803132 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน  Geological Engineering10
303 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข  Automotive Engineering10
304 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering10
305 B5824175 นายสามารถ สงคราม  ME10
306 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME10
307 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering10
308 B5801527 นายสุกฤษฏิ์ ศรีเมฆารัตน์  Geological Engineering10
309 B5823208 นางสาวสุจินดา พินิจชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
310 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE10
311 B5703333 นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว  Environmental Engineering10
312 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE10
313 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME10
314 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
315 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE10
316 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์  ME10
317 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME10
318 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering10
319 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME10
320 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง  ME10
321 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
322 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง  ME10
323 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข  Automotive Engineering10
324 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME10
325 B5823147 นายอภิสิทธิ์ นันคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
326 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย  MAE10
327 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering10
328 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ  Metallurgical Engineering10
329 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์  ME10
330 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ  Automotive Engineering10
331 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
332 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE10
333 B5808069 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Electronic Engineering10
334 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน  Metallurgical Engineering10
335 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME10
336 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์  Automotive Engineering10
337 B5822539 นายอังศุภีร์ ห้วยศรีจันทร์  Geological Engineering10
338 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น  ME10
339 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE10
340 B5705351 นางสาวอัจฉราพรรณ คุณจวง  Agricultural and Food Engineering10
341 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ  Automotive Engineering10
342 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ  CE10
343 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส  ME10
344 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
345 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
346 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE10
347 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล  ME10
348 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering10
349 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME10
350 B5928040 นางสาวเกษร อินอำนวย  MAE10
351 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering10
352 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง  ME10
353 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering10
354 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ  Metallurgical Engineering10
355 B5815609 นายเจษฎา เชิดชู  ME89
356 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
357 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก  ME10
358 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
359 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
360 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering10
361 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE10
362 B5822492 นางสาวเบญจวรรณ ระยับศรี  Geological Engineering10
363 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
364 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม  Metallurgical Engineering10
365 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง  MAE10
366 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
367 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
368 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering10
369 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
370 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ  Automotive Engineering10
371 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME10
372 B5823895 นายไกรยศ วรรณา  ME10
373 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME10
374 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.