รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5621460 นางสาวกมลชนก จำรัสพันธุ์  IE10
2 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE10
3 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม  TOOL ENGINEERING10
4 B5700790 นายกรวิชญ์ รุจิพรวศิน  Geological Engineering10
5 B5604432 นายกฤษฏิ์ ต.ศิริวัฒนา  ME10
6 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE10
7 B5517442 นายกัมปนาท เมืองคำ  Metallurgical Engineering10
8 B5532094 นายกิตติทัต เตยดอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
10 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ  Agricultural and Food Engineering10
11 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล  Agricultural and Food Engineering10
12 B5540242 นางสาวกีรติกานต์ แว่นทิพย์  Environmental Engineering10
13 B5534210 นายคชวัตร สุทธิประภา  Automotive Engineering10
14 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย  Geological Engineering10
15 B5621255 นายจารุพงศ์ สุทธมงคล  IE10
16 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering10
17 B5706778 นางสาวจิราพรรณ สุดแล้ว  TOOL ENGINEERING10
18 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
19 B5505968 นางสาวจีราพร โคกสุนันท์  Environmental Engineering40
20 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา  Geological Engineering10
21 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
22 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า  Agricultural and Food Engineering10
23 B5542680 นายชยภัทร บุญชูงาม  MAE10
24 B5563708 นางสาวชลาธาร จันทครุฑ  Environmental Engineering10
25 B5510986 นายชัยชนะ เจริญวงศ์  Automotive Engineering10
26 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน  Geological Engineering10
27 B5712755 นายณรัณญกรณ์ นราธวรานันทน์  Agricultural and Food Engineering10
28 B5608164 นางสาวณัฏฐธิดา แปงใจ  Automotive Engineering10
29 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
30 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
31 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์  Automotive Engineering10
32 B5619085 นายณัฐวุฒิ ดีไข่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5617166 นายณัฐสกนธ์ บุญเสนา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
34 B5722075 นายต่อเกียรติ ทานประสิทธิ์  Geological Engineering10
35 B5720569 นายทอมสันต์ ภาระไพร  Geological Engineering10
36 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน  Agricultural and Food Engineering10
37 B5928323 นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว  Agricultural and Food Engineering10
38 B5522446 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์  Geological Engineering10
39 B5720927 นางสาวธิดารัตน์ อร่ามศรี  Geological Engineering10
40 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering10
41 B5718788 นายนพรัตน์ พิมพ์ทวด  GT10
42 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ  ME10
43 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering10
44 B5615230 นางสาวนฤชา ศรีสายหยุด  Environmental Engineering10
45 B5536979 นายนฤเทพ วชิรมาตุรงค์  Environmental Engineering10
46 B5602407 นายนันทวัฒน์ ใจศิลป์  ME10
47 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ  CPE10
48 B5706327 นายนิทรรศน์ เกิดผิวดี  MAE10
49 B5719747 นางสาวนิสากร เนขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
50 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง  CE10
51 B5621330 นายปวัชญา ทับน้อย  IE10
52 B5706662 นายปุรินทร์ คะสุวรรณ  Geological Engineering10
53 B5602759 นางสาวผาณิตา ประไพเพชร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
54 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง  PE10
55 B5617340 นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์  Automotive Engineering10
56 B5603862 นางสาวพิมพ์ชนก อุปมะ  Environmental Engineering10
57 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน  CE10
58 B5531318 นายพุฒิพงศ์ ลิ้มประเสริฐ  Environmental Engineering10
59 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น  Agricultural and Food Engineering10
60 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร  PE10
61 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
62 B5927371 นายยุทธดนัย อุตทอง  N/A10
63 B5722433 นางสาวรัดเกล้า ยศบุตร  Geological Engineering10
64 B5621873 นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
65 B5719990 นางสาวราตรี ขนาดกลาง  MAE10
66 B5609932 นางสาวรุ่งทิวา รามมะเริง  Environmental Engineering10
67 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ  TOOL ENGINEERING10
68 B5605958 นางสาวลดาวรรณ์ ประคำทอง  Environmental Engineering10
69 B5612895 นางสาวลีลาวดี บุญสวน  MAE10
70 B5615131 นางสาววชิรา ศรีเจริญ  Environmental Engineering10
71 B5604449 นางสาววรกมล เทศสวัสดิ์  Environmental Engineering10
72 B5623020 นายวรพล จอมพะเยาว์  Automotive Engineering10
73 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน  PE10
74 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร  MAE10
75 B5719655 นายวศิน พรหมณี  Geological Engineering10
76 B5600717 นางสาววสุธร เอี่ยมแก้วไพศาล  GT10
77 B5608508 นายวัชรพล พลศรี  Agricultural and Food Engineering10
78 B5710171 นายวัชรวิทย์ เรืองทอง  Geological Engineering10
79 B5503490 นางสาววัชราทิพย์ แก้วผิว  ME40
80 B5415410 นายวิธวัช ประทุมมัง  Metallurgical Engineering10
81 B5928279 นายวิศรุต จุลพันธ์  CE10
82 B5608195 นายวุฒิชัย สิงห์นาครอง  Automotive Engineering10
83 B5708147 นายศรายุทธ อิ่มอุรัง  TOOL ENGINEERING10
84 B5610150 นางสาวศิริพร วงค์ชาชม  Agricultural and Food Engineering10
85 B5606764 นางสาวศิริลักษณ์ ขวางกระโทก  Environmental Engineering10
86 B5720583 นายศิริอานนท์ ปรึกกระโทก  Geological Engineering10
87 B5607785 นางสาวศิศิรา ภิระบรรณ์  Environmental Engineering10
88 B5612031 นายศุภชัย แพงพา  Metallurgical Engineering10
89 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง  PE10
90 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
91 B5612499 นางสาวสกาว แซ่เอี่ยว  Environmental Engineering10
92 B5541973 นายสมบัติ คำจันทร์  PE10
93 B5609499 นางสาวสมฤทัย อ่อนตา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
94 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
95 B5608751 นายสหรัช สุวรรณศรี  IE10
96 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
97 B5608553 นายสิวิชัย คำปาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
98 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล  Agricultural and Food Engineering10
99 B5717231 นางสาวสุทธิชา น้อยมณี  PE10
100 B5600519 นางสาวสุทธิดา อธิธาดา  IE10
101 B5615209 นางสาวสุธาศิณี วิเศษสงวน  Environmental Engineering10
102 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ  Automotive Engineering10
103 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี  PE10
104 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง  Geological Engineering10
105 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ  MAE10
106 B5601776 นางสาวอภิชญา วัฒนาภรณ์  IE10
107 B5928057 นางสาวอมรา ตรงแก้ว  MAE10
108 B5620258 นายอรรถพล กิตติวณิชย์พันธุ์  GT10
109 B5603732 นางสาวอารยา คำขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
110 B5432110 นางสาวอาริสา มาหะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B5773886 นางสาวอุ้มพร ดุลสันเทียะ  CE10
112 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
114 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์  MAE10
115 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering10
116 B5704842 นายเทวนาถ ประยูรคำ  CE10
117 B5608959 นางสาวเพียงตา ปีแหล่  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
118 B5507993 นางสาวเมวิกา สมบัติไทย  Agricultural and Food Engineering10
119 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.