รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering
2 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering
3 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering
4 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering
5 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering
6 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering
7 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering
8 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  Mechatronics Engineering
9 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering
10 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering
11 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering
12 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering
13 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering
14 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering
15 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering
16 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering
17 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering
18 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering
19 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering
20 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering
21 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering
22 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering
23 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering
24 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering
25 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering
26 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering
27 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering
28 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering
29 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering
30 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  Mechatronics Engineering
31 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering
32 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.