รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE
2 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE
3 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE
4 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE
5 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE
6 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE
7 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE
8 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE
9 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE
10 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE
11 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE
12 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE
13 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE
14 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE
15 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE
16 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE
17 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE
18 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE
19 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE
20 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE
21 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE
22 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE
23 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE
24 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE
25 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE
26 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE
27 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.