รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
2 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
3 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
4 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
5 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
6 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
7 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
8 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
9 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
10 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
11 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
12 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
13 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
14 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
15 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
16 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
17 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
18 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
19 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
20 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
21 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
22 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
23 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
24 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE40
25 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.