รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
2 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
3 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
4 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
5 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
6 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
7 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
8 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
9 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
10 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
11 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
12 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
13 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
14 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
15 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
16 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
17 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
18 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
19 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
20 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
21 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
22 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
23 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
24 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
25 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
26 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
27 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
28 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
29 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
30 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
31 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
32 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
33 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
34 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
35 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
36 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.