รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5503728 นายธีระศักดิ์ รวมทรัพย์  PE10
4 B5505432 นายสรัล เอี่ยมสำอางค์  Metallurgical Engineering60
5 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
6 B5518531 นางสาวเจษราภรณ์ ขันทะม่วง  Environmental Engineering10
7 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ  Metallurgical Engineering10
8 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์  Environmental Engineering10
9 B5531271 นางสาววรรณวิสา อ่อนสา  Environmental Engineering10
10 B5532872 นายนรเศรษฐ์ บุญลือ  Automotive Engineering10
11 B5533978 นายสรรพวุธ ขันอาษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5539710 นายณัฐพงศ์ อุดม  Environmental Engineering10
14 B5542468 นายวทัญญู เพียงกระโทก  Environmental Engineering10
15 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ  Metallurgical Engineering10
16 B5600229 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง  MAE10
17 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน  PE10
18 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง  Agricultural and Food Engineering10
19 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering10
20 B5603046 นางสาวสุกัญญา เเซ่อุย  PE10
21 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
22 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน  Agricultural and Food Engineering10
24 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง  PE10
25 B5604944 นางสาวเดือนเต็ม จันทะวงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
26 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร  PE10
27 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ  PE10
28 B5606153 นายพงศธร เสือบัว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
29 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
30 B5606559 นายไชยยศ อูลลาห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
31 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
32 B5607143 นางสาวสุภิญญา ทองสุวรรณ์  Environmental Engineering10
33 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
34 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ  Metallurgical Engineering10
35 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล  MAE10
36 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ  Agricultural and Food Engineering10
37 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช  MAE10
38 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
39 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร  PE10
40 B5609185 นายศิวภัทร ทุลลี  Environmental Engineering10
41 B5609468 นางสาวนุตประวีณ์ โชติช่วง  ME40
42 B5609499 นางสาวสมฤทัย อ่อนตา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
43 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์  PE10
44 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง  Agricultural and Food Engineering10
45 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
46 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
47 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา  Metallurgical Engineering10
48 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์  MAE10
49 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
50 B5611195 นางสาวจารุวรรณ ภูมิเขต  Agricultural and Food Engineering10
51 B5611966 นายวิศรุต แผ่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
52 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
53 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน  MAE10
54 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
55 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE10
56 B5615254 นางสาวอภิญญา พงศ์อัมพรนารา  Environmental Engineering40
57 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
58 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ  PE10
59 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
60 B5617562 นายพิรุณรัช จินดาพันธ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
61 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  Automotive Engineering10
62 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด  Automotive Engineering10
63 B5619832 นายภูวนัย เสียงล้ำ  GT10
64 B5620517 นางสาวฐิตินันท์ คำภีระ  Environmental Engineering10
65 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME10
66 B5621835 นางสาวฉัตรทิพย์ ช้างงาดี  Environmental Engineering10
67 B5621873 นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
68 B5622740 นางสาวสุภาพร ภูไข  PE10
69 B5622832 นางสาวนลินี ไพศาลโรจน์  Environmental Engineering10
70 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้  MAE10
71 B5624003 นายอำนาจ ครเกษม  Environmental Engineering10
72 B5624454 นายศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
73 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร  MAE10
74 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
75 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME10
76 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล  Agricultural and Food Engineering10
77 B5702275 นายชาญชัย พึ่งวิรวัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING60
78 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย  MAE10
79 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา  Metallurgical Engineering10
80 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering10
81 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์  Metallurgical Engineering10
82 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
83 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
84 B5704057 นายสิทธิโชค พิศุทธิ์ปานจินดา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
85 B5704064 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
86 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
87 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering10
88 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล  Agricultural and Food Engineering10
89 B5705016 นางสาววัชรมน ชัยชนะ  Agricultural and Food Engineering10
90 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ  MAE10
91 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
92 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า  MAE10
94 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
95 B5706532 นายปรเมศวร์ แก้วจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
96 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
97 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี  Agricultural and Food Engineering10
98 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง  MAE10
99 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์  Automotive Engineering10
100 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง  Geological Engineering10
101 B5707843 นายธีรวัติ ศรีประโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
102 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ  Metallurgical Engineering10
103 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี  Automotive Engineering10
104 B5708482 นางสาวศรีวันดี น้อยหมื่นไวย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
105 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
106 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
107 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
108 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข  MAE10
109 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
110 B5709649 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเครือกลาง  Agricultural and Food Engineering10
111 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา  MAE10
112 B5710508 นางสาวฝนทิพย์ คำมี  ME10
113 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี  Metallurgical Engineering10
114 B5710683 นายณชนก ละออเพชรพันธุ์  TOOL ENGINEERING10
115 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง  Metallurgical Engineering10
116 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
117 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์  Geological Engineering10
118 B5713264 นายภานรินทร์ โคตรสุมาตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
119 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
120 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
121 B5713578 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
122 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering10
123 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE10
124 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
125 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
126 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
127 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
128 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering10
129 B5715305 นายพีรพล เหมือนเตย  Agricultural and Food Engineering10
130 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ  Metallurgical Engineering10
131 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
132 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด  MAE10
133 B5716661 นายรพาษิณ เกตุสุวรรณ์  ME10
134 B5718160 นายณัฐวัตร ไชยสีดา  Environmental Engineering10
135 B5718306 นายธาดาพงศ์ หลังสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
136 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
137 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
138 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
139 B5719365 นางสาวแอนนา บุญทม  Agricultural and Food Engineering10
140 B5719747 นางสาวนิสากร เนขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
141 B5719990 นางสาวราตรี ขนาดกลาง  MAE60
142 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย  Geological Engineering10
143 B5720811 นายอำนาจ แถวโสภา  MAE10
144 B5720842 นายกฤษดา หวานดี  Agricultural and Food Engineering10
145 B5720927 นางสาวธิดารัตน์ อร่ามศรี  Geological Engineering10
146 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า  Agricultural and Food Engineering10
147 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
148 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
149 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ  ME10
150 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
151 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์  Metallurgical Engineering10
152 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย  MAE10
153 B5724192 นายกฤษณพงศ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering10
154 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
155 B5752621 นางสาวชนิกานต์ หงษ์ไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
156 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
157 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE10
158 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร  Agricultural and Food Engineering10
159 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ  Metallurgical Engineering10
160 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering10
161 B5801152 นายสรศักดิ์ บูรณ์เจริญ  Agricultural and Food Engineering10
162 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ  ME10
163 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
164 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ  Metallurgical Engineering10
165 B5801497 นายสราวุธ บุญเพ็ง  MAE10
166 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา  Metallurgical Engineering10
167 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ  MAE10
168 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
169 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
170 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering10
171 B5802104 นายพรชัย ทับทิม  Metallurgical Engineering60
172 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่  ME10
173 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
174 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
175 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม  Metallurgical Engineering10
176 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering10
177 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
178 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering10
179 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME10
180 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering10
181 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
182 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME10
183 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง  Metallurgical Engineering10
184 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering10
185 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME10
186 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
187 B5804955 นางสาวอารียา เทพจันอัด  Metallurgical Engineering10
188 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
189 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
190 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน  Metallurgical Engineering10
191 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา  ME10
192 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
193 B5806454 นายเชาวฤทธิ์ ฤทธิมนตรี  MAE10
194 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME10
195 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
196 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
197 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering10
198 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ  Automotive Engineering10
199 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME10
200 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์  MAE10
201 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
202 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร  MAE10
203 B5808069 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Electronic Engineering10
204 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
205 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE10
206 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
207 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering10
208 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering10
209 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
210 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE10
211 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering10
212 B5810376 นายปัญญา แคนนอก  TOOL ENGINEERING10
213 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์  Agricultural and Food Engineering10
214 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
215 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE10
216 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
217 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering10
218 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B5811410 นายเมธา วงชารี  Agricultural and Food Engineering10
220 B5811618 นางสาววราวัลย์ วัฒนกูล  Metallurgical Engineering10
221 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering10
222 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง  Metallurgical Engineering10
223 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น  Metallurgical Engineering10
224 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
225 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
226 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering10
227 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering10
228 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
229 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE10
230 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน  MAE10
231 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering10
232 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering10
233 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์  Metallurgical Engineering10
234 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
235 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME10
236 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
237 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering10
238 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE10
239 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์  Automotive Engineering10
240 B5814671 นายจิรพงศ์ แจ่มฟ้า  ME10
241 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์  ME10
242 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering10
243 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส  ME10
244 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์  ME10
245 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช  ME10
246 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
247 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์  ME10
248 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME10
249 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ  ME10
250 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME10
251 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม  ME10
252 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME10
253 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME10
254 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์  ME10
255 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME10
256 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME10
257 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME10
258 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME10
259 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
260 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME10
261 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
262 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering10
263 B5817542 นางสาวพรรณเพ็ญ คำแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
264 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี  Metallurgical Engineering10
265 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย  Metallurgical Engineering10
266 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
267 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering10
268 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering10
269 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering10
270 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน  Metallurgical Engineering10
271 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering10
272 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์  Metallurgical Engineering10
273 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์  Metallurgical Engineering10
274 B5819850 นายชวิศ หอมขจร  Agricultural and Food Engineering10
275 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี  Metallurgical Engineering10
276 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
277 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
278 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย  Automotive Engineering10
279 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering10
280 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
281 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering10
282 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง  Automotive Engineering10
283 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
284 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
285 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME10
286 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
287 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
288 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
289 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
290 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
291 B5821587 นายวัศพล สุฐิติวนิช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
292 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
294 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า  Agricultural and Food Engineering10
295 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering10
296 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
297 B5822027 นางสาววันวิสาข์ จิตรแจ้ง  Metallurgical Engineering10
298 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน  Metallurgical Engineering10
299 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
300 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
301 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม  ME10
302 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering10
303 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
304 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด  Metallurgical Engineering10
305 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล  ME10
306 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
307 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
308 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME10
309 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering10
310 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
311 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering10
312 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
313 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME10
314 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering10
315 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME10
316 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
317 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME10
318 B5825974 นายพีรณัฐ ธนสุนทรสุทธิ์  EE10
319 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
320 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ  ME10
321 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME10
322 B5826308 นายวรวิทย์ ชายฮวด  ME10
323 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
324 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา  ME10
325 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering10
326 B5828456 นางสาวตรีทิพยนิภา สุภรัตน์ธนกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
327 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ  Metallurgical Engineering10
328 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering10
329 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.