รายชื่อนศ.
รายวิชา527211 : MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5610549 นายธีรพงษ์ สีตุ้ยเลิง  Electronic Engineering
2 B5700073 นายวีระพล เตชนัน  Electronic Engineering
3 B5704170 นายกิตติพร เทพบรรหาร  Electronic Engineering
4 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม  Electronic Engineering
5 B5718382 นางสาวฐานิดา ปัญญานิติกุล  Electronic Engineering
6 B5800827 นางสาวยุวธิดา มูลธรรมมา  Electronic Engineering
7 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์  Electronic Engineering
8 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์  Electronic Engineering
9 B5802593 นายต่วนฮัมดี นิบันดัร  Electronic Engineering
10 B5802913 นายนำโชค หยุยจันทึก  Electronic Engineering
11 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน  Electronic Engineering
12 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง  Electronic Engineering
13 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering
14 B5805419 นายพัชร์ธวิทย์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Electronic Engineering
15 B5806553 นางสาวนัชชา คำพิจารณ์  Electronic Engineering
16 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง  Electronic Engineering
17 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา  Electronic Engineering
18 B5808717 นายพีรวัฒน์ มณีรัตน์  Electronic Engineering
19 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม  Electronic Engineering
20 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน  Electronic Engineering
21 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม  Electronic Engineering
22 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering
23 B5811694 นายเมธาสิทธิ์ เที่ยงธรรม  Electronic Engineering
24 B5812295 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น  Electronic Engineering
25 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร  Electronic Engineering
26 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering
27 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ  Electronic Engineering
28 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง  Electronic Engineering
29 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์  Electronic Engineering
30 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา  Electronic Engineering
31 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง  Electronic Engineering
32 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ  Electronic Engineering
33 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล  Electronic Engineering
34 B5819720 นายเจริญ อุ่นเจริญ  Electronic Engineering
35 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering
36 B5819751 นายทัศณรัฐ วิธานสรกิจ  Electronic Engineering
37 B5819782 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Electronic Engineering
38 B5819836 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  Electronic Engineering
39 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์  Electronic Engineering
40 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล  Electronic Engineering
41 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม  Electronic Engineering
42 B5824267 นายปรัชญพงศ์ สุภาวัฒนพันธ์  Electronic Engineering
43 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering
44 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์  Electronic Engineering
45 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering
46 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.