รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5415410 นายวิธวัช ประทุมมัง  Metallurgical Engineering10
3 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์  MAE10
4 B5445967 นายนิติธร สุริยะวงษา  Metallurgical Engineering10
5 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง  Geological Engineering10
6 B5503728 นายธีระศักดิ์ รวมทรัพย์  PE10
7 B5503780 นางสาวฐานียา พิทักษ์วงษ์  PE10
8 B5505432 นายสรัล เอี่ยมสำอางค์  Metallurgical Engineering10
9 B5506026 นายสุธิชัย หึกขุนทด  Environmental Engineering10
10 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี  MAE10
11 B5517442 นายกัมปนาท เมืองคำ  Metallurgical Engineering10
12 B5518319 นายธำรงกุล หอกกิ่ง  MAE10
13 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา  Geological Engineering10
14 B5522446 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์  Geological Engineering10
15 B5522682 นางสาวรุ่งทิวา สุขรมย์  Metallurgical Engineering60
16 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ  Metallurgical Engineering10
17 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง  ME10
18 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ  MAE10
19 B5532094 นายกิตติทัต เตยดอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
21 B5534777 นายภัทร สุทธิประภา  Metallurgical Engineering10
22 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering10
24 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
25 B5540242 นางสาวกีรติกานต์ แว่นทิพย์  Environmental Engineering10
26 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ  Automotive Engineering10
27 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ  Metallurgical Engineering10
28 B5542680 นายชยภัทร บุญชูงาม  MAE10
29 B5563708 นางสาวชลาธาร จันทครุฑ  Environmental Engineering10
30 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
31 B5600564 นางสาวภาภัทร พรหมนนท์  Environmental Engineering10
32 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน  PE10
33 B5601585 นางสาวชรินรัตน์ โตนชัยภูมิ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
34 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา  Agricultural and Food Engineering10
35 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
36 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
37 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง  PE10
38 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร  PE10
39 B5605514 นายเทียนชัย ฉลาด  MAE10
40 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ  PE10
41 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
42 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
43 B5607525 นางสาวชีวารัตน์ มาเดช  PE10
44 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล  MAE10
45 B5608164 นางสาวณัฏฐธิดา แปงใจ  Automotive Engineering10
46 B5608553 นายสิวิชัย คำปาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร  PE10
48 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์  PE10
49 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
50 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
51 B5610709 นายนัฐวุฒิ ศรีประดิษฐ  Environmental Engineering10
52 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์  MAE10
53 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
54 B5611799 นายทรงกิจ รอดหงษ์ทอง  GT10
55 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย  PE10
56 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน  MAE10
57 B5612772 นางสาวเกศสุดา วงเวียน  MAE10
58 B5612864 นางสาวสุดารัตน์ หมายดี  MAE10
59 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
60 B5614042 นางสาวพรชิตา ทูลไธสง  PE10
61 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ  PE10
62 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering10
63 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ  Geological Engineering10
64 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
65 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  Automotive Engineering10
66 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE10
67 B5618743 นางสาวฐานิกา แสนจะบก  PE10
68 B5619160 นางสาวศศิประภา โพธิ์คำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
69 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก  MAE10
70 B5619832 นายภูวนัย เสียงล้ำ  GT10
71 B5619856 นางสาวธนภรณ์ บึงกรด  MAE10
72 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME10
73 B5623136 นายแกล้วกล้า นามไพร  CE10
74 B5624171 นางสาวอรดี ขวัญดำ  PE10
75 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร  MAE10
76 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME10
77 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
78 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน  Geological Engineering10
79 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์  MAE10
80 B5703531 นางสาวศิโรรักษ์ รัตนพรมรินทร์  PE10
81 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
82 B5704224 นายธีระศักดิ์ ภิณโยวงษ์  Metallurgical Engineering10
83 B5704699 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง  MAE10
84 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ  MAE10
85 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
86 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม  MAE10
87 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING12
88 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์  Automotive Engineering10
89 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง  Geological Engineering10
90 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี  Automotive Engineering10
91 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข  MAE10
93 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE10
94 B5712083 นางสาวนรรสิกาญจน์ ปทุมมาศโสภณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์  Geological Engineering10
96 B5714049 นางสาวปัญจพร ฮึ้งเบี้ยว  ME10
97 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering10
98 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
99 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด  MAE10
100 B5717187 นางสาวเกศราภรณ์ แตงช้าง  PE10
101 B5719211 นายกรณ์ เกิดชื่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
102 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
103 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
104 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B5720811 นายอำนาจ แถวโสภา  MAE10
106 B5723065 นายวรพงศ์ รัตนชน  PE10
107 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ  ME10
108 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์  Metallurgical Engineering10
109 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย  MAE10
110 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
111 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE10
112 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE10
113 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
114 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
115 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ  MAE10
116 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering10
117 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ  ME10
118 B5801824 นางสาวจุฑาทิพย์ กองสูงเนิน  Geological Engineering10
119 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย  Geological Engineering10
120 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
121 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
122 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์  ME10
123 B5802784 นายธนบดี ปานหมื่นไวย  ME10
124 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา  MAE10
125 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง  ME10
126 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด  MAE10
127 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering10
128 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
129 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering10
130 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส  CE10
131 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ  Geological Engineering10
132 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์  MAE10
133 B5804993 นายสิริพงศ์ สุทธวงค์  ME10
134 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต  Geological Engineering10
135 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
137 B5806454 นายเชาวฤทธิ์ ฤทธิมนตรี  MAE10
138 B5806928 นางสาวจิรวรรณ จุมพลเมือง  ME10
139 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
140 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B5809615 นายชลกร อ่อนมา  MAE10
142 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี  ME10
143 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
144 B5811519 นายนครินทร์ สมุทรวนิช  Geological Engineering10
145 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา  MAE10
146 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา  CE10
147 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก  Geological Engineering10
148 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น  Metallurgical Engineering10
149 B5812370 นายชัยณรงค์ โพธิกุล  MAE10
150 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู  MAE10
151 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ  ME10
152 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering10
153 B5813971 นางสาววชิรญาณ์ วรรณโนมัย  CE10
154 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์  CE10
155 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส  ME10
156 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์  Automotive Engineering10
157 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์  ME10
158 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์  ME10
159 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
160 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล  ME10
161 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน  ME10
162 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
163 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ  ME10
164 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์  ME10
165 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา  ME10
166 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา  ME10
167 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
168 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
169 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
170 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE10
171 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช  CE10
172 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์  Metallurgical Engineering10
173 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering10
174 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering10
175 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering10
176 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง  ME10
177 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ  ME10
178 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering10
179 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering10
180 B5821358 นางสาวพนิดา สุกเอียด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
182 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
184 B5821525 นายธนาธิป กัณหาไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
185 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
186 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
187 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
188 B5822546 นายอมฤต ยลวิลาศ  Geological Engineering10
189 B5822621 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน  Geological Engineering10
190 B5822669 นายสิริเดช ทันไธสง  Geological Engineering10
191 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
192 B5822690 นายพงศ์พิสุทธิ์ พิรักษา  Geological Engineering10
193 B5822751 นางสาวกชกร ศาลาทอง  Geological Engineering10
194 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
195 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย  ME10
196 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE10
197 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
198 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME10
199 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE10
200 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์  PE10
201 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน  CE10
202 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
203 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ  ME10
204 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering10
205 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี  MAE10
206 B5928026 นายธรรมลักษณ์ เสาร์แดง  MAE10
207 B5928125 นายจตุพร สุรินทร์  ME10
208 B5928354 นายคมกริช โต้งกระโทก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.