รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5762675 นางสาวสมัชญา นวลยง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.