รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering10
2 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
3 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย  Mechatronics Engineering10
4 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ  Mechatronics Engineering10
5 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering10
6 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ  Mechatronics Engineering10
7 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
8 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering10
9 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering10
10 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering10
11 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering10
12 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร  Mechatronics Engineering10
13 B6212339 นายฐนปกร ลำใย  Mechatronics Engineering10
14 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ  Mechatronics Engineering10
15 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง  Mechatronics Engineering10
16 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering10
17 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย  Mechatronics Engineering10
18 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก  Mechatronics Engineering10
19 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ  Mechatronics Engineering10
20 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering10
21 B6212421 นายอลงกต สีพลัง  Mechatronics Engineering10
22 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์  Mechatronics Engineering10
23 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
24 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง  Mechatronics Engineering10
25 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
26 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู  Mechatronics Engineering10
27 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์  Mechatronics Engineering10
28 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
29 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering10
30 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
31 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.