รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering
2 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering
3 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering
4 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering
5 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering
6 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering
7 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering
8 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering
9 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering
10 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering
11 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering
12 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering
13 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering
14 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering
15 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering
16 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering
17 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering
18 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.