รายชื่อนศ.
รายวิชา525214 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
2 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
3 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
4 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
5 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
6 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
7 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
8 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
9 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
10 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
11 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
12 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
13 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
14 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
15 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
16 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
17 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
18 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
19 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
20 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
21 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
22 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
23 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
24 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME10
25 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
26 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
27 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
28 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
29 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
30 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.