รายชื่อนศ.
รายวิชา525214 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
2 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
3 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
4 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
5 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
6 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
7 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
8 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
9 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
10 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
11 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
12 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
13 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
14 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
15 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
16 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
17 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
18 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
19 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
20 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
21 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
22 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
23 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล  ME10
24 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
25 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
26 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
27 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
28 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
29 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
30 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
31 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
32 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
33 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
34 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.