รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B5809714 นายพัชรพล บัวภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B5823208 นางสาวสุจินดา พินิจชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B5821440 นายศรุติ ยืนยง  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
41 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
42 B5823147 นายอภิสิทธิ์ นันคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
43 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
44 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
45 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
46 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
47 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
48 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
50 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B5821587 นายวัศพล สุฐิติวนิช  AERONAUTICAL ENGINEERING
52 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
53 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING
54 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING
55 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง  AERONAUTICAL ENGINEERING
56 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
57 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
58 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
59 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING
60 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น  Agricultural and Food Engineering
61 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering
62 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี  Agricultural and Food Engineering
63 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering
64 B5705351 นางสาวอัจฉราพรรณ คุณจวง  Agricultural and Food Engineering
65 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์  Agricultural and Food Engineering
66 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering
67 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering
68 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering
69 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
70 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering
71 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering
72 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering
73 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering
74 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering
75 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ  Automotive Engineering
76 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering
77 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ  Automotive Engineering
78 B5711253 นางสาวธีร์ธิดา โทนสังข์อินทร์  Automotive Engineering
79 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์  Automotive Engineering
80 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering
81 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering
82 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering
83 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering
84 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering
85 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering
86 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering
87 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering
88 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข  Automotive Engineering
89 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์  Automotive Engineering
90 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering
91 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering
92 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering
93 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering
94 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering
95 B5818952 นายณัฐพงษ์ อุไชย  Automotive Engineering
96 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering
97 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering
98 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering
99 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์  Automotive Engineering
100 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering
101 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering
102 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน  Automotive Engineering
103 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering
104 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering
105 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง  Automotive Engineering
106 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering
107 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering
108 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering
109 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์  Automotive Engineering
110 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering
111 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering
112 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering
113 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering
114 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering
115 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering
116 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering
117 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering
118 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering
119 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering
120 B5613564 นายขจรยศ คุ้มตลอด  Automotive Engineering
121 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข  Automotive Engineering
122 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering
123 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ  Automotive Engineering
124 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง  Automotive Engineering
125 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering
126 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering
127 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering
128 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering
129 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ  CE
130 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา  CE
131 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท  CE
132 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE
133 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล  CE
134 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข  CE
135 B5825974 นายพีรณัฐ ธนสุนทรสุทธิ์  EE
136 B5808069 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Electronic Engineering
137 B5703333 นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว  Environmental Engineering
138 B5707065 นายศุภชัย รักเสน  Environmental Engineering
139 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์  Environmental Engineering
140 B5706037 นางสาวปัทมา ล้อมกลาง  Environmental Engineering
141 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering
142 B5707195 นางสาวณัฐธิดา ต่างสันเทียะ  Environmental Engineering
143 B5805075 นางสาวมัลลิกา ฉายมะเริง  Geological Engineering
144 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ  Geological Engineering
145 B5808373 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ  Geological Engineering
146 B5825462 นางสาวกฤชยา อุปปาจันโท  Geological Engineering
147 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ  Geological Engineering
148 B5822584 นางสาวขวัญจิตร ดีแป้น  Geological Engineering
149 B5809394 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  Geological Engineering
150 B5822744 นางสาวธิภาพร แถมจำเริญ  Geological Engineering
151 B5809455 นางสาวศิริลักษณ์ ค้าขาย  Geological Engineering
152 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก  Geological Engineering
153 B5805730 นางสาวศิริกานต์ แก้วดิษฐ์  Geological Engineering
154 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว  Geological Engineering
155 B5822683 นางสาวนัฐปสรณ์ ศรีอวน  Geological Engineering
156 B5822492 นางสาวเบญจวรรณ ระยับศรี  Geological Engineering
157 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering
158 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering
159 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ  Geological Engineering
160 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล  Geological Engineering
161 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์  Geological Engineering
162 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา  Geological Engineering
163 B5822461 นางสาวกิติภรณ์ ตาคำ  Geological Engineering
164 B5812417 นางสาวฐิติกานต์ สุดตลอด  Geological Engineering
165 B5802432 นายศุภนันท์ ศรีจันทร์  Geological Engineering
166 B5822423 นายวรพล จุลสม  Geological Engineering
167 B5822522 นายจิรวัฒน์ แจ่มทุ่ง  Geological Engineering
168 B5822539 นายอังศุภีร์ ห้วยศรีจันทร์  Geological Engineering
169 B5801527 นายสุกฤษฏิ์ ศรีเมฆารัตน์  Geological Engineering
170 B5800407 นายปิยวัฒน์ อภิชัยบุคคล  Geological Engineering
171 B5804313 นายวรวุฒิ ป้องนาลา  Geological Engineering
172 B5803132 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน  Geological Engineering
173 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน  Geological Engineering
174 B5822737 นายธีรภัทร์ ชาญตระกูล  Geological Engineering
175 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข  Geological Engineering
176 B5808311 นายปรัชญา โสภา  Geological Engineering
177 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์  Geological Engineering
178 B5822508 นายวงศกร การสมชิต  Geological Engineering
179 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering
180 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ  Geological Engineering
181 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering
182 B5822577 นางสาวยุรพิน ปิ่นทอง  Geological Engineering
183 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง  MAE
184 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง  MAE
185 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE
186 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย  MAE
187 B5703678 นางสาววราริณ ทับทะมาตย์  MAE
188 B5928040 นางสาวเกษร อินอำนวย  MAE
189 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE
190 B5710447 นางสาวภัทรวดี แจ่มดวง  MAE
191 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE
192 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ  MAE
193 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE
194 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE
195 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE
196 B5719990 นางสาวราตรี ขนาดกลาง  MAE
197 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE
198 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE
199 B5827350 นางสาววาสนา ชาติบัวใหญ่  MAE
200 B5612871 นางสาวกวินทิพย์ หลงใจคอย  MAE
201 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด  MAE
202 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี  MAE
203 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร  MAE
204 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE
205 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE
206 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE
207 B5706327 นายนิทรรศน์ เกิดผิวดี  MAE
208 B5826063 นายจิรวัฒน์ คำสกุลวัฒนา  MAE
209 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE
210 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย  MAE
211 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล  MAE
212 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE
213 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร  MAE
214 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE
215 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE
216 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE
217 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา  MAE
218 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE
219 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก  MAE
220 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE
221 B5815210 นายชาญณรงค์ พลศรี  MAE
222 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE
223 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์  MAE
224 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE
225 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE
226 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE
227 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย  ME
228 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม  ME
229 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME
230 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME
231 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME
232 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME
233 B5815678 นายปฐวี พนินทร์  ME
234 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก  ME
235 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก  ME
236 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก  ME
237 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล  ME
238 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์  ME
239 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์  ME
240 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME
241 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME
242 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร  ME
243 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง  ME
244 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ  ME
245 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง  ME
246 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME
247 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME
248 B5824175 นายสามารถ สงคราม  ME
249 B5815692 นายธนบดี ทองเสน  ME
250 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม  ME
251 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ  ME
252 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข  ME
253 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME
254 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์  ME
255 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME
256 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล  ME
257 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME
258 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME
259 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME
260 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา  ME
261 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME
262 B5815982 นายณภัทร บุญแซม  ME
263 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี  ME
264 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์  ME
265 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส  ME
266 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์  ME
267 B5815609 นายเจษฎา เชิดชู  ME
268 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME
269 B5814671 นายจิรพงศ์ แจ่มฟ้า  ME
270 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME
271 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME
272 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME
273 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME
274 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME
275 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME
276 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME
277 B5823895 นายไกรยศ วรรณา  ME
278 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME
279 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME
280 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม  ME
281 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME
282 B5806652 นายวิริยะ จันทนา  ME
283 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME
284 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME
285 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์  ME
286 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME
287 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME
288 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME
289 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME
290 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME
291 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา  ME
292 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง  ME
293 B5805051 นายวัชรพล พันจะโป๊ะ  ME
294 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME
295 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME
296 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME
297 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME
298 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว  ME
299 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด  ME
300 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์  ME
301 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME
302 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME
303 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว  ME
304 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์  ME
305 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์  ME
306 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง  ME
307 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น  ME
308 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME
309 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง  ME
310 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ  ME
311 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์  ME
312 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล  ME
313 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์  ME
314 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME
315 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME
316 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME
317 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering
318 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering
319 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน  Metallurgical Engineering
320 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด  Metallurgical Engineering
321 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์  Metallurgical Engineering
322 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering
323 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering
324 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ  Metallurgical Engineering
325 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering
326 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering
327 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน  Metallurgical Engineering
328 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering
329 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง  Metallurgical Engineering
330 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering
331 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี  Metallurgical Engineering
332 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering
333 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering
334 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering
335 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน  Metallurgical Engineering
336 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering
337 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering
338 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering
339 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม  Metallurgical Engineering
340 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering
341 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering
342 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering
343 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering
344 B5803835 นายนิติธร เส็งนา  Metallurgical Engineering
345 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering
346 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา  Metallurgical Engineering
347 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering
348 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม  Metallurgical Engineering
349 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ  Metallurgical Engineering
350 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี  Metallurgical Engineering
351 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering
352 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering
353 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering
354 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering
355 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา  Metallurgical Engineering
356 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล  Metallurgical Engineering
357 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา  Metallurgical Engineering
358 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ  Metallurgical Engineering
359 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ  Metallurgical Engineering
360 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering
361 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง  PE
362 B5717163 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  PE
363 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE
364 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE
365 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE
366 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE
367 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE
368 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE
369 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE
370 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE
371 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE
372 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
373 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
374 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.