รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5710256 นายณัฐพล ร่วมพรภาณุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5702275 นายชาญชัย พึ่งวิรวัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5719266 นายอัซฟัร เจ๊ะนิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5707843 นายธีรวัติ ศรีประโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5533978 นายสรรพวุธ ขันอาษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5616275 นางสาวปุณยนุช ไพศาล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5706396 นางสาวเสาวรส อยู่เจริญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5703524 นางสาววรัมพร สุทธิโสม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5712083 นางสาวนรรสิกาญจน์ ปทุมมาศโสภณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5707935 นางสาวศิรินันท์ กลั่นสระน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5715015 นายหยก แก้วนิ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5708154 นายวัฒนชัย ทองอ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5403455 นายพิภัทร สระเศษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5702367 นายณภัทร เมืองนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5724338 นายสโยทิน จวงจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5702619 นายภาณุพงศ์ เพ็ชรจะบก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B5719174 นายกมลาสน์ชณ หิรัญภัทรวิทย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
29 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง  Agricultural and Food Engineering10
30 B5542611 นายชัชวาลย์ ฤาชา  Agricultural and Food Engineering10
31 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
32 B5623907 นายซากิร สามะเหง  Agricultural and Food Engineering10
33 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
34 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
35 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
36 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
37 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
38 B5543373 นายณภัทร คงยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
39 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
40 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ  Agricultural and Food Engineering10
41 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
42 B5609659 นางสาวพิจิตรา พรมมาบุญ  Agricultural and Food Engineering10
43 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร  Agricultural and Food Engineering10
44 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering10
45 B5543786 นายชัยณรงค์ ปานเพชร  Agricultural and Food Engineering10
46 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด  Automotive Engineering10
47 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering10
48 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
49 B5700189 นายทรงศักดิ์ ศรีคุณ  Automotive Engineering10
50 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
51 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
52 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
53 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ  Automotive Engineering10
54 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์  Automotive Engineering10
55 B5613564 นายขจรยศ คุ้มตลอด  Automotive Engineering10
56 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ  Automotive Engineering10
57 B5532872 นายนรเศรษฐ์ บุญลือ  Automotive Engineering10
58 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี  Automotive Engineering10
59 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
60 B5600694 นายจิรายุ กาดนอก  Automotive Engineering10
61 B5928309 นายพิริยา คู่คิด  Automotive Engineering10
62 B5719051 นายณัฐพนธ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ  Automotive Engineering10
63 B5510740 นายกฤตเมธ ค้ำชู  Automotive Engineering10
64 B5610617 นายวันชัย สำลีกลาง  Automotive Engineering10
65 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น  Automotive Engineering10
66 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์  Automotive Engineering10
67 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี  Automotive Engineering10
68 B5539659 นายจตุพร ยาพรม  Automotive Engineering10
69 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  Automotive Engineering10
70 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์  Automotive Engineering10
71 B5711253 นางสาวธีร์ธิดา โทนสังข์อินทร์  Automotive Engineering10
72 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน  Automotive Engineering10
73 B5703494 นางสาวอรทัย แวดไธสง  Automotive Engineering10
74 B5445677 นายอาทิตย์ เพียมะลัง  Automotive Engineering10
75 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา  CE10
76 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา  CE10
77 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี  CE10
78 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน  CE10
79 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE10
80 B5701551 นายทศพล วิวัฒน์ไพศาล  CE10
81 B5820573 นายสมเกียรติ สูบกระโทก  CE10
82 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
83 B5543946 นายสายัณห์ พบหิรัญ  CE10
84 B5705115 นายอำนาจ จารัตน์  Environmental Engineering10
85 B5720217 นางสาวศรัญญา อิ่มถาวร  Environmental Engineering10
86 B5414215 นางสาวเจนจิรา กุดวงค์แก้ว  Environmental Engineering40
87 B5713103 นางสาวอรณี พันธุ์ค้า  Environmental Engineering10
88 B5715145 นางสาวบุษกร เกตุแก้ว  Environmental Engineering10
89 B5623297 นางสาวธัญธนชนม์ แสงเทศ  Environmental Engineering10
90 B5718184 นางสาวพิมพิมล บุญเปลี่ยน  Environmental Engineering10
91 B5522941 นางสาวกาญจนรัตน์ ชามะเริง  Environmental Engineering10
92 B5605859 นางสาววนิดา จังสายสว่าง  Environmental Engineering10
93 B5701698 นางสาววีร์สุดา ไวว่อง  Environmental Engineering10
94 B5708512 นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา  Environmental Engineering10
95 B5702411 นางสาวธนัญญา เทพนอก  Environmental Engineering10
96 B5702558 นางสาวสุมินทร์ญาเรศ แก้วไพฑูรย์  Environmental Engineering10
97 B5615148 นางสาวกัลยา ทุมรี  Environmental Engineering10
98 B5705788 นางสาววิไลลักษณ์ ใหญ่สูงเนิน  Environmental Engineering10
99 B5720224 นางสาวอัญชนา ท่อนทอง  Environmental Engineering10
100 B5608065 นางสาวพัชรีพร โสระสิงห์  Environmental Engineering10
101 B5517237 นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ  Environmental Engineering10
102 B5705795 นางสาวกุลธิดา กันสกุล  Environmental Engineering10
103 B5622665 นางสาวดวงพร ปราบใหญ่  Environmental Engineering10
104 B5615223 นางสาวสมฤดี ศรีประเสริฐ  Environmental Engineering10
105 B5534739 นางสาวจิดาภา การะเวก  Environmental Engineering40
106 B5723430 นางสาวกวินทรา คงคา  Environmental Engineering10
107 B5701674 นางสาวอุรชา ยิ่งนอก  Environmental Engineering10
108 B5602377 นางสาวอัญมณี ฤทธิ์รุ่ง  Environmental Engineering10
109 B5617296 นางสาวปาริชาติ พลตื้อ  Environmental Engineering10
110 B5622832 นางสาวนลินี ไพศาลโรจน์  Environmental Engineering10
111 B5612307 นางสาวสุธิตา โทรัตน์  Environmental Engineering10
112 B5703579 นางสาวกนิษฐา บูระณะ  Environmental Engineering10
113 B5605507 นางสาวจุฑามาศ พลเรือง  Environmental Engineering10
114 B5622207 นางสาวณัฐสิมา เศษบุบผา  Environmental Engineering10
115 B5615254 นางสาวอภิญญา พงศ์อัมพรนารา  Environmental Engineering10
116 B5707621 นางสาวฐิติมา แก้วไพฑูรย์  Environmental Engineering10
117 B5608492 นางสาวฐิติรัตน์ อยู่คง  Environmental Engineering10
118 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering10
119 B5601370 นางสาวอาริตา เคหะบุตร  Environmental Engineering10
120 B5605835 นางสาวณัฐญา แก้วดวงดี  Environmental Engineering10
121 B5602384 นางสาวอลิสา ศรีทาถุ่ง  Environmental Engineering10
122 B5601677 นางสาวชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี  Environmental Engineering10
123 B5445189 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย  Environmental Engineering10
124 B5700462 นางสาวพิชญาภา ศรีบุตร  Environmental Engineering10
125 B5611089 นางสาวนิโรบล โตแปลก  Environmental Engineering10
126 B5718054 นางสาวธิดาพร ต้มใจอด  Environmental Engineering10
127 B5703333 นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว  Environmental Engineering10
128 B5531271 นางสาววรรณวิสา อ่อนสา  Environmental Engineering10
129 B5607143 นางสาวสุภิญญา ทองสุวรรณ์  Environmental Engineering10
130 B5701506 นายวีระชน ประวัง  Environmental Engineering10
131 B5704590 นายคงเดช โนรู  Environmental Engineering10
132 B5702077 นายณัฐภัทร เจริญตั้งประเสริฐ  Environmental Engineering10
133 B5426614 นายปฐวี ชะโยปัน  Environmental Engineering40
134 B5402403 นายมาริช มงคลสินธุ์  Environmental Engineering10
135 B5619214 นายคณิตกรณ์ คำภูแสน  Environmental Engineering10
136 B5607556 นายธนากร สมสมัย  Environmental Engineering10
137 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering10
138 B5542468 นายวทัญญู เพียงกระโทก  Environmental Engineering10
139 B5704552 นายคณิน เวชเฟื่อง  Environmental Engineering10
140 B5621538 นายวิทยา ปัตตะเน  Environmental Engineering10
141 B5609185 นายศิวภัทร ทุลลี  Environmental Engineering10
142 B5506026 นายสุธิชัย หึกขุนทด  Environmental Engineering10
143 B5542079 นายทรรสิน มูลสี  Environmental Engineering10
144 B5536719 นายวิทยาวุธ ม่วงนา  Environmental Engineering10
145 B5539710 นายณัฐพงศ์ อุดม  Environmental Engineering10
146 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช  Environmental Engineering10
147 B5718023 นายสุรวุท เทียกทุม  Environmental Engineering10
148 B5519613 นายวริศ รัตนจันทร์  Environmental Engineering10
149 B5615872 นายชญานนท์ สุวรรณวิจิตร  GT10
150 B5619030 นายสุรศรี วงษ์วาท  GT10
151 B5615766 นายอรรถพล เพชรสูงเนิน  GT10
152 B5605279 นางสาววัชราภรณ์ แหวนทองคำ  GT10
153 B5720286 นางสาวลดาวัลย์ ก้อนแก้ว  GT10
154 B5615773 นางสาวปวริศา ยศพลดิศ  GT10
155 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี  GT10
156 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT10
157 B5619832 นายภูวนัย เสียงล้ำ  GT10
158 B5608690 นายนวัช ทิพยจิตติกุล  GT10
159 B5600922 นายฐาปนันท์ แก้วมนตรี  GT10
160 B5622337 นายปรัชญ์กวี ธนประกอบ  GT10
161 B5616381 นายดุริยะเทพ พันธุ์วิเศษ  GT10
162 B5615810 นายอิสยาห์ พูลเจริญกิจ  GT10
163 B5615780 นายจิรพงศ์ แก้วศรี  GT10
164 B5615841 นายอภิพัฒน์ พิมชายน้อย  GT10
165 B5605866 นายวรชิต นาคพงษ์  GT10
166 B5611799 นายทรงกิจ รอดหงษ์ทอง  GT10
167 B5608096 นายอัครเดช ลำน้อย  GT10
168 B5823253 นายอนุชา พรมด้วง  Geological Engineering10
169 B5823246 นายธนพล แซ่เล้า  Geological Engineering10
170 B5823260 นายสาริน กนกยุราพันธ์  Geological Engineering10
171 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน  Geological Engineering10
172 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering10
173 B5723218 นายธนเดช ขณะรัตน์  Geological Engineering10
174 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง  Geological Engineering10
175 B5823185 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี  Geological Engineering10
176 B5701452 นางสาวจิตต์ชนก จันทอุดร  Geological Engineering10
177 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา  Geological Engineering10
178 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ  MAE10
179 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์  MAE10
180 B5501014 นายอิทธิพล รัตนแมด  MAE10
181 B5518319 นายธำรงกุล หอกกิ่ง  MAE10
182 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี  MAE10
183 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
184 B5445875 นายโชคทวี ศรีสวัสดิ์  MAE10
185 B5719983 นางสาวรักษ์สุดา จันทะรัง  MAE10
186 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ  MAE10
187 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข  MAE10
188 B5715886 นางสาวลลิตา วรรณทวี  MAE10
189 B5719303 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง  MAE10
190 B5612796 นางสาววิมลรัตน์ เยาวรัตน์  MAE10
191 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม  MAE10
192 B5703678 นางสาววราริณ ทับทะมาตย์  MAE10
193 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์  MAE10
194 B5619856 นางสาวธนภรณ์ บึงกรด  MAE10
195 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก  MAE10
196 B5714711 นางสาวณัฐธิดา ถิ่นวงษ์แพง  MAE10
197 B5704699 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง  MAE10
198 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
199 B5600229 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง  MAE10
200 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE10
201 B5612864 นางสาวสุดารัตน์ หมายดี  MAE10
202 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน  MAE10
203 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
204 B5612772 นางสาวเกศสุดา วงเวียน  MAE10
205 B5710447 นางสาวภัทรวดี แจ่มดวง  MAE10
206 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ  MAE10
207 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช  MAE10
208 B5612840 นางสาววาสนา สัตตารัมย์  MAE10
209 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า  MAE10
210 B5720996 นายวิทวัส สรสิทธิ์  MAE10
211 B5928064 นายอนุวัติ ศรีพุทธา  MAE10
212 B5707751 นายสมพล สุขบรรเทิง  MAE10
213 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย  MAE10
214 B5712724 นายจตุรภัทร โพธิชะไว  MAE10
215 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE10
216 B5610495 นายเกียรติศักดิ์ แต้มกระโทก  MAE10
217 B5601691 นายไชยวัฒน์ เรืองจิตต์  MAE10
218 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล  MAE10
219 B5601936 นายธชาพงศ์ ศิลธรรม  MAE10
220 B5702572 นายจักรพันธ์ หนูหา  MAE10
221 B5611881 นายภิญโญ นามขำ  MAE10
222 B5603831 นายเปี่ยมยศ บุญทอง  MAE10
223 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว  MAE10
224 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้  MAE10
225 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
226 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
227 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล  MAE10
228 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว  MAE10
229 B5525010 นายอภิศักดิ์ จันดำ  MAE10
230 B5709540 นางสาวมณีมณฑ์ จันทร์ดาหัวดง  ME10
231 B5617692 นางสาวเสาวลักษณ์ คำผง  ME10
232 B5702657 นางสาวพันธิกา ม่วงน้อยเจริญ  ME10
233 B5712731 นางสาวอำไพ บุญสา  ME10
234 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร  ME10
235 B5714049 นางสาวปัญจพร ฮึ้งเบี้ยว  ME10
236 B5714827 นางสาวมณีรัตน์ เงินหลวง  ME10
237 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ  ME10
238 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร  ME10
239 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง  ME10
240 B5613502 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  ME10
241 B5706280 นายวชิรวิทย์ นิลสกุล  ME10
242 B5613632 นายอดิศักดิ์ เริ่มกระโทก  ME60
243 B5512867 นายนิธิพัฒน์ มูลพรม  ME10
244 B5713516 นายนัฐพล ครองงาม  ME10
245 B5928118 นายพรหมพต พันธ์ศรี  ME10
246 B5618842 นายวริทธิรุจม์ พุทธวงษ์  ME10
247 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  ME10
248 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน  ME10
249 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME10
250 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME10
251 B5716616 นายจักริน ชูทรัพย์  ME10
252 B5715152 นางสาวนวลอนงค์ ไพรชัฎ  Metallurgical Engineering10
253 B5622405 นายเปาซี แวดือราแม  Metallurgical Engineering10
254 B5522682 นางสาวรุ่งทิวา สุขรมย์  Metallurgical Engineering10
255 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง  Metallurgical Engineering10
256 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล  Metallurgical Engineering10
257 B5710034 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์พันธ์  Metallurgical Engineering10
258 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ  Metallurgical Engineering10
259 B5709984 นางสาวสุวรรณ พนะสัน  Metallurgical Engineering10
260 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering10
261 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี  Metallurgical Engineering10
262 B5722082 นายปรีชา มณีล้ำ  Metallurgical Engineering10
263 B5608058 นายอานุภาพ โยศรีคุณ  Metallurgical Engineering10
264 B5614929 นายธีรวุฒิ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
265 B5724383 นายฉัตรตระกูล บุญขำ  Metallurgical Engineering10
266 B5717972 นายเกรียงไกร แว่นกิ่ง  Metallurgical Engineering10
267 B5715626 นายจตุพล เหลืองสด  Metallurgical Engineering10
268 B5520312 นายธนวัฒน์ วลีประทานพร  Metallurgical Engineering10
269 B5540112 นายพงษ์สธร งิมขุนทด  Metallurgical Engineering10
270 B5722686 นายโสภณ แสงฉาย  Metallurgical Engineering10
271 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering10
272 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา  Metallurgical Engineering10
273 B5620944 นายปณวัตร วิชัยวงษ์  Metallurgical Engineering10
274 B5619887 นายณัฐพงษ์ เนาว์อยู่คุ้ม  Metallurgical Engineering10
275 B5445967 นายนิติธร สุริยะวงษา  Metallurgical Engineering10
276 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ  Metallurgical Engineering10
277 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering10
278 B5618965 นายอลงกรณ์ พุ่มบุตร  Metallurgical Engineering10
279 B5534777 นายภัทร สุทธิประภา  Metallurgical Engineering10
280 B5704224 นายธีระศักดิ์ ภิณโยวงษ์  Metallurgical Engineering10
281 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ  Metallurgical Engineering10
282 B5701124 นางสาวนงลักษณ์ ศักดิ์สุวรรณชัย  PE10
283 B5607525 นางสาวชีวารัตน์ มาเดช  PE10
284 B5418800 นางสาวพรสุดา พันธ์จำนงค์  PE10
285 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
286 B5820894 นายนุชา วงฮาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
287 B5803118 นายสิทธิไชย อรุณวัฒนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
288 B5706686 นางสาวสุนันทา สมบุญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
289 B5710478 นางสาวศกุนตลา กมลรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
290 B5619177 นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
291 B5702992 นางสาววนิดา ศิริรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
292 B5606405 นางสาวมณฑาวรรณ จันต๊ะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
293 B5710430 นางสาวณัฐกานต์ สอนลอย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
294 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
295 B5618804 นางสาวอารีรัตน์ กัลสุมาโส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
296 B5610846 นางสาวพัชรา มูลวัฒน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
297 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
298 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
299 B5601585 นางสาวชรินรัตน์ โตนชัยภูมิ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
300 B5708482 นางสาวศรีวันดี น้อยหมื่นไวย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
301 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
302 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
303 B5604944 นางสาวเดือนเต็ม จันทะวงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
304 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
305 B5719754 นายกัมปนาท แคนทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
306 B5928385 นายณัฐวุฒิ ทาธง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
307 B5708581 นายธิวรา พันฤทธิ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
308 B5702107 นายวรุต วิเศษภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
309 B5719310 นายณัฐวุฒิ วัดไธสง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
310 B5609819 นายปรเมศ ศรีจันทร์งาม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
311 B5704064 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
312 B5706532 นายปรเมศวร์ แก้วจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
313 B5606559 นายไชยยศ อูลลาห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
314 B5611966 นายวิศรุต แผ่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
315 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
316 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
317 B5711659 นายประกาศิต สาลีสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
318 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
319 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
320 B5608430 นายนำพล ขุนทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
321 B5704279 นายสิทธิพงษ์ แววนำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
322 B5617777 นายรัฐพงษ์ บางทับ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
323 B5704057 นายสิทธิโชค พิศุทธิ์ปานจินดา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
324 B5617173 นายศุภวิชญ์ ลอยประโคน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
325 B5704392 นางสาวสาวิตรี รุ้งสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
326 B5707539 นางสาวจิรัตติกาล ทิศรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
327 B5609666 นางสาวกมลชนก ปรีชาเวช  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.