รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5710768 นายปรมัตถ์ ดาวเรือง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5710256 นายณัฐพล ร่วมพรภาณุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5619085 นายณัฐวุฒิ ดีไข่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5707843 นายธีรวัติ ศรีประโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5719167 นายธวัชชัย ดวงพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5719181 นายจักรพงศ์ วงษาลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5600021 นายคุณากร เพ็ชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5708659 นายธงชัย ภูศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5432110 นางสาวอาริสา มาหะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5603732 นางสาวอารยา คำขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5428366 นางสาวจีราพร ถึกหมื่นไวย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5714018 นางสาวเจนจิรา สว่างรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5612062 นางสาวสิริกานต์ ชัยพฤกษ์นุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5401970 นางสาวชุติมา ยวดยิ่ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5606542 นางสาวศศิธร สมคะเน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5724284 นางสาวสุชีรา ขวัญจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5603800 นางสาวอรอนงค์ อินทร์เทพ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5724413 นางสาวณัฐกานต์ กมลแสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5702565 นายชนัต กุรัมย์  Automotive Engineering10
21 B5723126 นายปวรปรัชญ์ สมบูรณ์  Automotive Engineering10
22 B5623020 นายวรพล จอมพะเยาว์  Automotive Engineering10
23 B5700189 นายทรงศักดิ์ ศรีคุณ  Automotive Engineering10
24 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
25 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ  Automotive Engineering10
26 B5613564 นายขจรยศ คุ้มตลอด  Automotive Engineering10
27 B5702268 นายอานุภาพ พุ่มพวง  Automotive Engineering10
28 B5724291 นายธนารัตน์ ไกรศรีเลิศ  Automotive Engineering10
29 B5718917 นายสุรชาติ สมตา  Automotive Engineering10
30 B5702831 นายอภิศิลป์ ฉัตรปิยะโชติ  Automotive Engineering10
31 B5706518 นายกุลวรรธน์ ดิลกลาภ  Automotive Engineering10
32 B5712892 นายฟูอาดี พุทธพงค์  Automotive Engineering10
33 B5724840 นายวรจักร ประพุทธา  Automotive Engineering10
34 B5616145 นายอภิวัฒน์ อริยราพงษ์  Automotive Engineering10
35 B5711253 นางสาวธีร์ธิดา โทนสังข์อินทร์  Automotive Engineering10
36 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  Automotive Engineering10
37 B5723997 นางสาวกมลวรรณ สมานพันธ์  Automotive Engineering10
38 B5712878 นางสาวอาทิติยา คำมุงคุณ  Automotive Engineering10
39 B5722297 นางสาวสินีนาฏ วัชรเกตุกุล  Automotive Engineering10
40 B5712359 นางสาวกุลจิรา แพงวงค์  Automotive Engineering10
41 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
42 B5709946 นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง  CE10
43 B5827558 นายกฤษณะ พรหมรักษา  CE10
44 B5705115 นายอำนาจ จารัตน์  Environmental Engineering10
45 B5624812 นางสาวปัทมาวดี ชวนนอก  Environmental Engineering10
46 B5542468 นายวทัญญู เพียงกระโทก  Environmental Engineering10
47 B5620753 นายวัลลภ สาสนทาญาติ  Environmental Engineering12
48 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา  Geological Engineering10
49 B5713561 นางสาวชาลินี มีสมโรจน์  Geological Engineering10
50 B5713424 นางสาวนิสาชล พงษ์กล้าหาญ  Geological Engineering10
51 B5600557 นายธเนศ วงค์ไช  Geological Engineering10
52 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน  Geological Engineering10
53 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง  MAE10
54 B5700936 นางสาวกาญจนาพร ชิวชารี  MAE10
55 B5723157 นายหาญณรงค์ ห้าวหาญ  ME10
56 B5722747 นายวีรภัทร สมตัว  ME10
57 B5703562 นายวิวัฒน์ วิเศษแสงศรี  ME10
58 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME10
59 B5706280 นายวชิรวิทย์ นิลสกุล  ME10
60 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
61 B5724406 นางสาวนิติกาญจน์ สีละพันธ์  ME10
62 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์  ME10
63 B5706112 นางสาวหทัยชนก บำรุงราชภักดี  ME10
64 B5707430 นางสาวเมรีย์ แรมพิมาย  ME10
65 B5722426 นางสาวปาจรีย์ โรจน์ฉิมพลี  ME10
66 B5712281 นางสาวอนุสรณ์ คงสมบัติ  ME10
67 B5712816 นางสาวโสมสุดา นนทรักษ์  ME10
68 B5723089 นางสาวเจนจิรา สง่าญาติ  ME10
69 B5714384 นางสาวเกษมณี ปรือปรัง  ME10
70 B5722969 นางสาวหทัยทิพย์ ขันธวิเศษ  ME10
71 B5717125 นางสาวอภิญญา อัครชาติ  ME10
72 B5705689 นางสาวเพ็ญประภา แมขุนทด  ME10
73 B5716739 นางสาวอารีรัตน์ นุ่มรอด  ME10
74 B5708208 นางสาวบุณยาพร บุญอ่วม  ME10
75 B5715664 นางสาวอัจฉราลักษณ์ พวกเมืองพล  ME10
76 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ  ME10
77 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร  ME10
78 B5714049 นางสาวปัญจพร ฮึ้งเบี้ยว  ME10
79 B5714490 นายนลธวัช จันทร์ศรี  ME10
80 B5703210 นายกำพล จุลศรี  ME10
81 B5707324 นายชาครีย์ อุดรศาสตร์  ME10
82 B5708345 นายสุวัฒน์ มะลิงาม  ME10
83 B5706310 นายสุรพันธ์ พิลาภ  ME10
84 B5713653 นายอภินันท์ นารินทร์  ME10
85 B5708352 นายโยธิน เย็นวัฒนา  ME10
86 B5714315 นายนราวิชญ์ ภิชชาติ  ME10
87 B5708550 นายสิรภพ เจือจันทร์  ME10
88 B5709731 นางสาวเกษร สายจันทึก  Metallurgical Engineering10
89 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering10
90 B5712328 นางสาวโชติรส โถมกระโทก  Metallurgical Engineering10
91 B5724680 นางสาวพิมพ์ณดา ชัยวรประพัฒน์  Metallurgical Engineering10
92 B5705634 นางสาวหทัยกาญจน์ ชมภูหอม  Metallurgical Engineering10
93 B5716432 นางสาวธีร์วรา อุทัยพันธ์  Metallurgical Engineering10
94 B5722099 นางสาวณัฐธิดา แช่มภูธร  Metallurgical Engineering10
95 B5712953 นางสาวณิชาพร หอมฉุน  Metallurgical Engineering10
96 B5713875 นางสาวศิริรัตน์ ภาคอินทรีย์  Metallurgical Engineering10
97 B5717828 นางสาวกัลญาณี คงประโคน  Metallurgical Engineering10
98 B5713325 นางสาวศุนิสา ทิศกระโทก  Metallurgical Engineering10
99 B5706259 นางสาวณัฐริกา กกขุนทด  Metallurgical Engineering10
100 B5713387 นางสาวอารีรัตน์ เจริญตา  Metallurgical Engineering10
101 B5705863 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรกายสิทธิ์  Metallurgical Engineering10
102 B5709984 นางสาวสุวรรณ พนะสัน  Metallurgical Engineering10
103 B5710034 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์พันธ์  Metallurgical Engineering10
104 B5710355 นายทวีศักดิ์ ช่างเหล็ก  Metallurgical Engineering10
105 B5717941 นายทรงกลด ชูชื่น  Metallurgical Engineering10
106 B5708062 นายกฤตนัย เที่ยงคุณ  Metallurgical Engineering10
107 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย  Metallurgical Engineering10
108 B5714186 นายสมคิด สังมะณี  Metallurgical Engineering10
109 B5713301 นายพิสิทธิ์ ขำเเจ่ม  Metallurgical Engineering10
110 B5703975 นายธีระพงษ์ ดวนจันทึก  Metallurgical Engineering10
111 B5714209 นายวรายุทธ รัตนแสง  Metallurgical Engineering10
112 B5723584 นายชัชพงศ์ จัดเกาะ  Metallurgical Engineering10
113 B5723720 นายอภินันท์ จันทร์ทอง  Metallurgical Engineering10
114 B5705887 นายทัตพงษ์ ปราณีตพลกรัง  Metallurgical Engineering10
115 B5715626 นายจตุพล เหลืองสด  Metallurgical Engineering10
116 B5505494 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Metallurgical Engineering10
117 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์  Metallurgical Engineering10
118 B5505432 นายสรัล เอี่ยมสำอางค์  Metallurgical Engineering10
119 B5540112 นายพงษ์สธร งิมขุนทด  Metallurgical Engineering10
120 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering10
121 B5722082 นายปรีชา มณีล้ำ  Metallurgical Engineering10
122 B5722563 นายวรวุฒิ ปลาสร้อย  Metallurgical Engineering10
123 B5622405 นายเปาซี แวดือราแม  Metallurgical Engineering10
124 B5714445 นางสาวลลิตตา บุตรน้อย  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.