รายชื่อนศ.
รายวิชา533422 : INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE10
2 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE10
3 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
4 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
5 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE10
6 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE10
7 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE10
8 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE10
9 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
10 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
11 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
12 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE10
13 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE10
14 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE10
15 B6109851 นางสาวบุญยรัตน์ ปั่นเนตร  IE10
16 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE10
17 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
18 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
19 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE10
20 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
21 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE10
22 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
23 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE10
24 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE10
25 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE10
26 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE10
27 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE10
28 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE10
29 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
30 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
31 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE10
32 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE10
33 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
34 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE10
35 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE10
36 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
37 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.