รายชื่อนศ.
รายวิชา537468 : FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.