รายชื่อนศ.
รายวิชา533265 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
2 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
3 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
4 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
5 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
6 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
7 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
8 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
9 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
10 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
11 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
12 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
13 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
14 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
15 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
16 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
17 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
18 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
19 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
20 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
21 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
22 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
23 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
24 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
25 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
26 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
27 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
28 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
29 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
30 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
31 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
32 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
33 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว  IE10
34 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
35 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
36 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  IE10
37 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
38 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
39 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
40 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
41 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
42 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.