รายชื่อนศ.
รายวิชา533265 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
2 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
3 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
4 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
5 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE10
6 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
7 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
8 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
9 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
10 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
11 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
12 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
13 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
14 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
15 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
16 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
17 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
18 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
19 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
20 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
21 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
22 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
23 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
24 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
25 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
26 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
27 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
28 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
29 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
30 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
31 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
32 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
33 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
34 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
35 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
36 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
37 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
38 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
39 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
40 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
41 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
42 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
43 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
44 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
45 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
46 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
47 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.