รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE
2 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE
3 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE
4 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE
5 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE
6 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE
7 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE
8 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE
9 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE
10 B6214777 นางสาวปภัสษร เกลี้ยงกรแก้ว  IE
11 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE
12 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE
13 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE
14 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE
15 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE
16 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE
17 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE
18 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE
19 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE
20 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE
21 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE
22 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE
23 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE
24 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE
25 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE
26 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE
27 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE
28 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE
29 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE
30 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.