รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE
2 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE
3 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE
4 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE
5 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE
6 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE
7 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE
8 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE
9 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE
10 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE
11 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE
12 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE
13 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE
14 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE
15 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE
16 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE
17 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE
18 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE
19 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE
20 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE
21 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE
22 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE
23 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE
24 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE
25 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE
26 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE
27 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE
28 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE
29 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE
30 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.