รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE10
2 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
3 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
4 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
5 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
6 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
7 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
8 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
9 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
10 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
11 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
12 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
13 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
14 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
15 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
16 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
17 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
18 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
19 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
20 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
21 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
22 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
23 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
24 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
25 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
26 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
27 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
28 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.