รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE10
2 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE10
3 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
4 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
5 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
6 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
7 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
8 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
9 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
10 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
11 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
12 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
13 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
14 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
15 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
16 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
17 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
18 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
19 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
20 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
21 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
22 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
23 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
24 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
25 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
26 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว  IE10
27 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
28 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  IE10
29 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
30 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.