รายชื่อนศ.
รายวิชา523419 : ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
2 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
3 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
4 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
5 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
6 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
7 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
8 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
9 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
10 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
11 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
12 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
13 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
14 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
15 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
16 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
17 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
18 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
19 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
20 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
21 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE10
22 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
23 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE10
24 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
25 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
26 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE10
27 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
28 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
29 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
30 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE10
31 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE10
32 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
33 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
34 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.