รายชื่อนศ.
รายวิชา538209 : COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering40
2 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering10
3 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน  Geological Engineering10
4 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering10
5 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
6 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
7 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  Geological Engineering10
8 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ  Geological Engineering10
9 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน  Geological Engineering10
10 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง  Geological Engineering10
11 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน  Geological Engineering10
12 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering10
13 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering10
14 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering10
15 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
16 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม  Geological Engineering10
17 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี  Geological Engineering10
18 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่  Geological Engineering10
19 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์  Geological Engineering10
20 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
21 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering10
22 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน  Geological Engineering10
23 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering10
24 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์  Geological Engineering10
25 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  Geological Engineering10
26 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.