รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE
2 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE
3 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE
4 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE
5 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE
6 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE
7 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE
8 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
9 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE
10 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE
11 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE
12 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE
13 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE
14 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE
15 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE
16 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE
17 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.