รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
2 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
3 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
4 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
5 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
6 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
7 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
8 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE10
9 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE10
10 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
11 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
12 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
13 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
14 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
15 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE10
16 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
17 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE10
18 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
19 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE10
20 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
21 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
22 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
23 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
24 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
25 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
26 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE10
27 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE10
28 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
29 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
30 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.