รายชื่อนศ.
รายวิชา538209 : COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
2 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering10
3 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์  Geological Engineering10
4 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
5 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี  Geological Engineering10
6 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน  Geological Engineering10
7 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล  Geological Engineering10
8 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่  Geological Engineering10
9 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering10
10 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
11 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering10
12 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  Geological Engineering10
13 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี  Geological Engineering10
14 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering10
15 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering10
16 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
17 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์  Geological Engineering10
18 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
19 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
20 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering10
21 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  Geological Engineering10
22 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering10
23 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์  Geological Engineering10
24 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล  Geological Engineering10
25 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering10
26 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering10
27 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering10
28 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.