รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
2 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
3 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
4 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE40
5 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
6 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
7 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
8 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
9 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
10 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
11 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
12 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
13 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
14 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
15 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
16 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
17 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
18 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
19 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
20 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
21 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
22 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
23 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
24 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
25 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
26 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
27 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
28 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
29 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
30 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
31 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
32 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
33 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.