รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.