รายชื่อนศ.
รายวิชา529434 : ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
2 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE40
3 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE40
4 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE40
5 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
6 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
7 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
8 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
9 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
10 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
11 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE40
12 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
13 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
14 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE40
15 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
16 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE40
17 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
18 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
19 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE40
20 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
21 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE40
22 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
23 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE40
24 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE40
25 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
26 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
27 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
28 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE40
29 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
30 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
31 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.