รายชื่อนศ.
รายวิชา523232 : OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
2 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
3 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
4 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
5 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
6 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
7 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
8 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
9 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
10 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
11 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
12 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
13 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
14 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
15 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
16 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
17 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
18 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
19 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
20 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
21 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.