รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
2 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE
3 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE
4 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE
5 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE
6 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE
7 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE
8 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE
9 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE
10 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE
11 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE
12 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE
13 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE
14 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE
15 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE
16 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE
17 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE
18 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE
19 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE
20 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE
21 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE
22 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE
23 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE
24 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE
25 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE
26 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE
27 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE
28 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE
29 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE
30 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE
31 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE
32 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE
33 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE
34 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE
35 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE
36 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE
37 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE
38 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.