รายชื่อนศ.
รายวิชา529434 : ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE40
2 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE40
3 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE40
4 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE40
5 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
6 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
7 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE40
8 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
9 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
10 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE40
11 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE40
12 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE40
13 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
14 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE40
15 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
16 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
17 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
18 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
19 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
20 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
21 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
22 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE10
23 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE40
24 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
25 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
26 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
27 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
28 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
29 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
30 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
31 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
32 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.