รายชื่อนศ.
รายวิชา529434 : ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
2 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
3 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
4 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE40
5 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
6 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE40
7 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE40
8 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE40
9 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
10 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE40
11 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE40
12 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
13 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE40
14 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE10
15 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE40
16 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
17 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
18 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE40
19 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
20 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
21 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
22 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
23 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE10
24 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE40
25 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
26 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
27 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
28 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE40
29 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE40
30 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.