รายชื่อนศ.
รายวิชา529434 : ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
2 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
3 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
4 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
5 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE40
6 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
7 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
8 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE40
9 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE10
10 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE40
11 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE40
12 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE40
13 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE40
14 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE40
15 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE40
16 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE40
17 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
18 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE40
19 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
20 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE40
21 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE40
22 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE40
23 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
24 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE40
25 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE40
26 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
27 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
28 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE40
29 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE10
30 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
31 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.