รายชื่อนศ.
รายวิชา551402 : MICROCONTROLLER SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล  Mechatronics Engineering10
2 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์  Mechatronics Engineering10
3 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน  Mechatronics Engineering10
4 B5828463 นายกิตติศักดิ์ กมลวัทน์  Mechatronics Engineering10
5 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล  Mechatronics Engineering10
6 B5828999 นายอดุลย์พัฒน์ สวัสดิชัย  Mechatronics Engineering10
7 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์  Mechatronics Engineering10
8 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา  Mechatronics Engineering10
9 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
10 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ  Mechatronics Engineering10
11 B5926855 นายกุศล ประเสริฐกุล  Mechatronics Engineering10
12 B5926886 นางสาวณัฎฐิรา บุญลา  Mechatronics Engineering10
13 B5928446 นางสาวนิชา ทองอ้ม  Mechatronics Engineering10
14 B5928569 นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย  Mechatronics Engineering10
15 B5928613 นางสาวศิริกานดา ศรีโพธิ์  Mechatronics Engineering10
16 B5928668 นายธรรศ กรกชกร  Mechatronics Engineering10
17 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท  Mechatronics Engineering10
18 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์  Mechatronics Engineering40
19 B6022587 นายสุรศักดิ์ บัวเเก้ว  Mechatronics Engineering40
20 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์  Mechatronics Engineering10
21 B6022976 นายเดชาธร สมใจ  Mechatronics Engineering10
22 B6023430 นายตฤณ รัศมีธานินทร์  Mechatronics Engineering10
23 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
24 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
25 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์  Mechatronics Engineering10
26 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์  Mechatronics Engineering10
27 B6024048 นายปิยะศักดิ์ นามสนิท  Mechatronics Engineering10
28 B6027964 นายพงศกร หิรัญเทศ  Mechatronics Engineering10
29 B6028565 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล  Mechatronics Engineering10
30 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.